Kraunasi...

Namų palaiminimas

 

 

 

Namų palaiminimai

Melskimės. Viešpatie Jėzaus Kristau, su Tavo tarno kunigo apsilankymu teateina į šiuos namus pastovi laimė, dieviška sėkmė, giedra nuotaika, veikli meilė, patvari sveikata. Te pasišalina iš čia piktosios dvasios įtaka, te nekyla šiuose namuose piktų nesutarimų, bet gyvena juose taikos ir ramybės angelai. Pasireikšk mumyse, Viešpatie, savo didžia galybe; palaimink mūsų patarnavimus ir pašventink mūsų apsilankymus Tu, kuris būdamas šventas ir geras, gyveni su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia per amžius. Amen.

 

Melskimės. Išklausyk mus, šventasis Viešpatie, visagalis Tėve, amžinasis Dieve, ir atsiusk iš dangaus šventą savo angelą, kad jis saugotų, globotų, užtartų, lankytų ir gintų visus šių namų gyventojus. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

Naujo namo palaiminimas

 Melskimės. Į Tave, Dieve, visagalis Tėve, nuolankiai kreipiamės dėl šio namo ir jo gyventojų bei jame esančių daiktų: namą Tu, Viešpatie, palaimink ir pripildyk visokių gėrybių, o jame gyvenantiems suteik dangaus dovanų gausą, žemės vaisių apstumą ir maloningai išklausyk jų troškimų. Mums tarpininkaujant, palaimink šiuos namus, kaip palaiminai šventųjų patriarchų Abraomo, Izaoko ir Jokūbo namus. Tarp šių sienų tegyvena Tavo šviesieji angelai, saugodami šiuos namus ir jų gyventojus. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 

Buto palaiminimas

      K.: Ramybė šiems namams.

     A.: Ir visiems jų gyventojams.

 

Melskimės. Palaimink, visagalis Viešpatie Dieve, šį namą (butą), kad jame klestėtų sveikata, tyrumas, dorybių jėga, nuolankumas, gerumas ir malonumas, Tavo įsakymų vykdymas ir kad visuomet jame būtų dėkojama Dievui: Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Toji palaima te pasilieka šioje vietoje ir su jos gyventojais dabar ir visados. Amen. Paženklink, Viešpatie, šiuos namus išganymo ženklu ir saugok nuo viso pikto per Kristų, mūsų Viešpatį, kuris savo mirtimi ant kryžiaus mus atpirko. Amen.

 


Grįžti atgal

Naujausi straipsniai

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2024 www.zarasuparapija.lt