Kraunasi...

Krikštas

Šv. Pauliaus sako: Krikštas mus kartą ir visiems laikams suvienija su Kristumi, kuris veda mus į gyvenimo pilnatvę. Esame su Juo mūsų gyvenimo kelionėje, tam, kad su Juo žengtume per mirties slenkstį į prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą Tėvo namuose: „Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti Jo mirtyje? Taigi Krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusiųjų Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą” (Rom 6, 3-4). 

 

KRIKŠTO SIMBOLIAI

 

Kryžiaus ženklas reiškia Švč. Trejybės bei mirusio ir prisikėlusio Kristaus išpažinimą. Šiuo ženklu apeigų pradžioje pažymima krikštijamojo kakta. Taip jis įvedamas į Bažnyčios tikinčiųjų šeimą.

 Vanduo yra būtinas žmogaus gyvybei ir kūno apvalymui. Krikšto vanduo pašventinamas malda. Per šį vandenį krikštijamajam suteikiamas naujas gyvenimas su Dievu.

 Katechumenų aliejumi krikštijamojo krūtinė patepama apeigų pradžioje. Šis aliejus yra nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ir Piktojo ženklas.

 Krizmos aliejumi patepama ką tik pakrikštytojo kakta. Bibliniais laikais aliejumi būdavo patepami karaliai, kunigai ir pranašai. Krikštu suteikiama karališka, kunigiška ir pranašiška tarnystė. Tai Šventąja Dvasia užantspauduoto Dievo vaiko ženklas.

 Baltas drabužis simbolizuoja Dievo dovaną – malonę. Tai skaistumo, šventumo ir nemirtingumo ženklas. Žmogus raginamas šį šventumą saugoti visą gyvenimą.

 Krikšto žvakė primena prisikėlusį Kristų – mūsų gyvenimo šviesą. Artėdamas prie Jėzaus žmogus tampa šviesos vaiku. Jis kviečiamas nešti Kristaus šviesą pasauliui.

Krikštas – sakramentų durys, realiai ar bent troškimu būtinas išganymui (plg. 849 kan.). Tai pats svarbiausias sakramentas, nes be jo negalima priimti kitų. Jis suteikia pašvenčiamąją malonę, panaikina gimtąją nuodėmę.

 

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS KRIKŠTUI

 

Kam teikiamas Krikšto sakramentas?

 

Kūdikius ir mažus vaikus krikštijame todėl, kad tęsiame nuo seno galiojusią tradiciją dieviškomis dovanomis aprūpinti savo šeimų narius, kad Viešpaties gyvybė ir galia bei dovanotas tikėjimas padėtų bręstančiai asmenybei augti ir skleistis. Šeima įsipareigoja padėti krikščioniui augti, parodyti Dievo meilę per mylinčias rankas ir širdis, drauge melstis ir parodyti krikščioniškų vertybių lobius. Kūdikiai krikštijami tik tada, kai bent vienas iš tėvų ar globėjų to nori.

Jei tėvai nesutinka, ar nėra pagrįstos tikimybės, kad vaikas bus auklėjamas krikščioniškai, kūdikio krikštyti negalima.

 

Ką turi žinoti krikšto tėvai?

 

 • Krikšto tėvais gali būti tik katalikai;
 • Krikšto tėvai turi būti vyresni nei 16 metų ir jau priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus;
 • Jei yra susituokę (tarpusavyje arba iš skirtingų šeimų), jie turi būti priėmę Santuokos sakramentą;.
 • Krikštatėviai turi padėti tėvams rūpintis vaiko tikėjimo ir bendruomeniškumo ugdymu;
 • Malda nuo šiol bus svarbu lydėti naują krikščionį;
 • Krikštatėviai puoselėja atsakomybę ir dvasinę giminystę su pakrikštytu žmogumi;
 • Visą gyvenimą krikštatėviai Krikšto sūnų ar dukrą palaiko sunkumuose ir džiaugsmuose;
 • Jie turi stengtis dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švęsti sekmadienius ir krikščioniškai gyventi.

Pastaba: Krikščioniui ne katalikui leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu (krikštamote) kataliku.

 

Kas gali krikštyti?

 

Bažnyčioje arba koplyčioje, tam skirtoje vietoje krikštija vyskupas, kunigas ar diakonas. Dvasininkas vadovauja apeigoms, o dalyvaujantieji aktyviai įsijungia atsiliepdami į kreipinius ir drauge melsdamiesi.

Kai kūdikiui gresia mirties pavojus, krikštyti gali kiekvienas žmogus, netgi pats būdamas nekrikštytas, jei tik nori vykdyti tai, ką krikštijant atlieka Bažnyčia. Kai gresiant mirties pavojui kūdikį krikštija ne dvasininkas, jis, pildamas ant vaikelio galvos švarų vandenį, turi ištarti trejybinę formulę. Sakoma: „Jonai (Marija) aš tave krikštiju: vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.“ Jei po Krikšto kūdikis pasveiktų, reikia kreiptis į kunigą, kad jis Krikšto apeigas papildytų: pateptų krizmos aliejumi, drauge pasimelstų, palaimintų visą šeimą.

 

Ką atsinešti krikštynoms?

 

Krikšto dieną į bažnyčią reikia atsinešti:

 • vaiko gimimo liudijimą,
 • krikštatėvių asmens dokumentus,
 • Krikšto žvakę,
 • baltą Krikšto rūbą.

 

Po krikšto apeigų yra galimybė pašventinti dovanėles, skirtas vaikeliui, tačiau jos turi būti krikščioniško pobūdžio: Šv. Raštas, kryželiai, medalikėliai, šventųjų paveikslai. Kitokios dovanos nešventinamos.

 

„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs.“

 (Mt 28, 19–20)

 


Grįžti atgal

Naujausi straipsniai

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2024 www.zarasuparapija.lt