Kraunasi...

Vaikų ir jaunimo rengimas sakramentams

Katechezės tikslai:

  • Padėti tėvams tinkamai paruošti vaikus Pirmajai Komunijai;
  • Padėti tėvams tinkamai paruošti jaunimą Sutvirtinimo sakramentui.

Parapinės katechezės tikslas yra atvesti katalikų tikėjimą priimti jau apsisprendusius ar norinčius jį geriau pažinti žmones į bendrystę su Jėzumi Kristumi ir į Bažnyčios bendruomenę.

pkomunijaTurime neužmiršti, kad jaunajai kartai svarbu ne tik šį tą iš tikėjimo dalykų sužinoti ar suprasti, bet ir įsijungti į tikėjimo bendruomenės gyvenimą, susiformuoti bendravimo su Dievu, su Kristumi ir Jo Bažnyčia įgūdžius. Mokomės tikėjimo pažinimo ne vien tam, kad, prieš Pirmąją Komuniją išlaikę egzaminą, turėtume vienkartinę Komunijos šventę, bet kad visą gyvenimą iš Eucharistijos kas sekmadieninių Mišių ir dažnos Komunijos semtumės jėgų ir šviesos visai gyvenimo kelionei, jos kasdienybės išbandymams. Garsusis senovės romėnų posakis: „Non scholae sed vitae discimus“, „Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės“ galioja ir tikėjimo mokslo srityje.

Zarasų parapijoje Eucharistijos sakramentui (Pirmajai Komunijai) vaikai yra ruošiami 9-10 metų amžiaus, vienerius mokslo metus (spalio – gegužės mėn.) pagal Panevėžio vyskupijos katechetikos centro parengtą programą, kurioje numatyti ne mažiau 25 susitikimų.

Svarbu suprasti, kad šių susitikimų metu parapijos katechetai siekia ne tik perduoti informaciją, ar ragina mintinai išmokti poterius,- bet ir atvesti vaikus į bendrystę su Jėzumi Kristumi, įvedant juos į sakramentinį gyvenimą. Tam, kad augtų visa vaiko asmenybė – tiek mąstymas, jausmai bei vaizduotė, tiek ir sąžinė bei pasiryžimai, vaikai suskirstomi į nedideles grupeles ir mokomi tam skirtoje aplinkoje (parapijos namuose ir bažnyčioje). Taip pat vedama ir tėvelių katechezė.

SVARBU! Sekmadieniais visi vaikai su tėveliais privalo dalyvauti Šv. Mišiose (10.00 arba 12.00 val.).

Tai yra privaloma antroji užsiėmimų dalis!

Kviečiame sekmadieniais vaikus skaityti skaitinius ir visuotinę maldą, patarnauti prie altoriaus Šv. Mišiose, dalyvauti procesijose, o didžiąsias liturginio laikotarpio šventes (šv. Kalėdas, šv. Velykas) švęsti kartu su Bažnyčia.

Mokyklos atostogų metu užsiėmimų lankyti nereikia. Susitaikinimo sakramentą (Išpažintį) vaikai atlieka kovo mėn. prieš šv. Velykas ir toliau mokosi jį sąmoningai praktikuoti. Pirmoji Komunija paprastai būna birželio mėnesio pirmąjį sekmadienį.

sutvirtinimas_100_k

Sutvirtinimo sakramentas baigia kiekvieno kataliko (ir jaunuomenės) įkrikščioninimo kelią. Bažnyčia galutinai apgaubia sutvirtinamąjį savo globa, praturtindama Šventosios Dvasios dovanomis. Sutvirtinamasis įsipareigoja ne tik gyventi Bažnyčios vadovaujamas, bet ir skleisti Jėzaus Kristaus ir Bažnyčios mokymą pasaulyje – būti liudytoju ir misionieriumi. Sutvirtinimo sakramentas savo pavadinimu atskleidžia, kad esame apsisprendę, tvirti savo tikėjime, apsupti tikinčiųjų bendruomenės, kuri apaštalauja, skleisdama Gerąją Naujieną ir tęsdama Kristaus misiją žemėje. Liudydami Dievo gailestingumą ir veiklią meilę, keliaujame šia žeme ir dalinamės tuo, ką turime, ne tik tikėjimu, Dievo Žodžiu, bet ir savo darbais, laiku, meile, viltimi.

Katechetas kiekvieno susitikimo metu randa laiko sukurti reikiamą maldos atmosferą, parenka grupei tinkamą maldos būdą, atskleidžia kuo įvairesnius Bažnyčioje naudojamas maldos formas, jų turtingumą.

Ir katechetai, ir katechizuojami jaunuoliai esame stiprinami vilties, kad visi kartu, vedami Šventosios Dvasios – Gaivintojos, Gydytojos ir Įkvėpėjos – pasieksime vieną tikslą – augsime tikėjimu, liudysime Jėzaus Kristaus malonę bei gailestingumą ir tinkamai pasirengę švęsime Sutvirtinimo sakramentą, kaip pirmoji Bažnyčia, išgyvenusi Sekminių stebuklą džiugia ir tauria širdimi.

Zarasų parapijoje Sutvirtinimo sakramentui ruošiami jaunuoliai sulaukę 15 metų amžiaus. Katechezės susitikimai vyksta parapijos salėje (Bažnyčios g. 2) vienerius mokslo metus nuo spalio mėnesio ir tęsiasi iki Sutvirtinimo sakramento teikimo dienos (birželio-liepos mėn.).

Besiruošiantiesiems Pirmajai Komunijai ir jų tėveliams katechezės susitikimai

vyksta 1 val. vieną kartą per savaitę darbo dienomis, parapijos salėje (Bažnyčios g. 2).

Pirmosios Komunijos pasirengimui –

tikybos mokytojos Aurelija Jakutienė ir Nijolė Ragauskienė.

Jaunuoliams, besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui ir jų tėveliams katechezės susitikimai

vyksta 1 val. vieną kartą per savaitę darbo dienomis, parapijos salėje (Bažnyčios g. 2).

Sutvirtinimo sakramento pasirengimui – tikybos mokytoja Danguolė Stukienė.


Grįžti atgal

Naujausi straipsniai

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2024 www.zarasuparapija.lt