Kraunasi...

Kunigų konferencijoje Panevėžyje pristatyta katechumenato programa

Spalio 11 d. Panevėžio kurijoje vyko kunigų konferencija, kurioje pranešimą apie Suaugusiųjų katechezę – katechumenato programą skaitė dr. Artūras Lukaševčius, Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnybos programų vadovas. Ši programa pagal vyskupų nuorodas įvedama nuo rudens. Jis pristatė Katechumenato „Tikėjimo pagrindų“ programos gaires: bendras nuorodas, susitikimo struktūrą, paaiškino, kaip formuojama padalomoji medžiaga ir kokios jos funkcijos.

„Katechumenato esmė – teisingas santykis tarp pasirengimo sakramentams ir sakramentų šventimo, – sakė jis. Katechumenatas yra tikėjimo kelionė. Tai pati seniausia programa Katalikų Bažnyčioje, kuri buvo žinoma jau II a. VI-VII a. dėl kūdikių krikšto programa ėmė nykti. Dabar ji taikoma tik misijų kraštuose. Vatikano II Susirinkimas nurodo ją atnaujinti. Šiuo metu skirtas eksperimentinis laikas – aštuoni mėnesiai. Lietuvoje katechumenatas Vilniuje vykdomas jau dvidešimt metų, o Kaune – šešiolika metų.  Šiaulių vyskupija jau vykdo katechumenato programą. Telšių vyskupija šiai programai yra užsiangažavę. Kitose vyskupijose ši programa vykdoma prie katedrų. Programą sudaro 30 susitikimų, kurių kiekvienas trunka apie 1,5-2 val. Kiekvienam susitikimui tinka išklausyti paskaitos vaizdo įrašą. Programa skirta suaugusiems, siekiantiems geriau susipažinti su Katalikų Bažnyčios tikėjimu, tiek rengiantis įkrikščioninimo sakramentams, tiek tikėjimo pagilinimui; gal būt, po Alfa kurso.

Beje, katechumenatas reikalauja naujo tipo parapijos. Iš sovietmečio mes paveldėjome sužalotas parapijas, t.y. į parapiją dažnai žmonės ateina tik tuomet, kai ko nors labai reikia. Tai „susitvarkymo mentalitetas“. Tokie žmonės iš esmės gyvena šalia Dievo. Tokioje parapijoje katechumenato programa neveikia. Žmonės labai nori sakramentų, bet nenori pasirengimo jiems. Betgi krikščionybė yra gyvenimo ir mąstymo būdas. Tam, kad sakramentai duotų vaisių, reikalingas namų darbas. Katalikų Bažnyčios katekizme sakoma, kad sakramentai duoda vaisių tiems, kurie juos priima, tinkamai jiems pasirengę. Visų pirma, turi eiti evangelizavimas ir įtikėjimas, o tik paskui–sakramentai. Katechumenatas siūlo korekcijas mūsų sielovadoj.

Krikšto katechezę sudaro keturi etapai. Pirma, tai Evangelizavimo etapas, kuris vedamas kaip ALFA kursas. Su tais, kurie apsisprendžia tuo keliu eiti, švenčiamas pirmas žingsnis. II žingsnis trunka metus, kuomet dėliojami susipratusio kataliko pagrindai. III žingsnis – tai intensyvus pasirengimas sakramentams. Ir geriausias metas juos švęsti – Velyknaktis. IV žingsnis pokrikštinės katechezės arba mistagogijos laikotarpis, kuomet grupės koordinatoriai padeda susirasti savo bendruomenę.

Katechumenato susitikimą sudaro trys pagrindiniai momentai: mokymas ir asmeninis liudijimas, pasidalinimas mažose grupėse ir bendras aptarimas bei agapė . Ypatingai svarbus yra dalijimasis mažose grupelėse. Lietuvoje turime menkas tradicijas. Lengva šioje srityje darbuotis mieste. Daug sudėtingiau tai daryti kaimo ar miestelio sąlygomis. Besiruošiantiems Krikštui kaime, pasiūlome peržiūrėti po pora filmukų. Tada kas dvi savaites rengtinas susitikimas ir pasikalbėjimas ta tema. Tam labai pagelbsti ir padalinamoji medžiaga: klausimai pasidalinimui grupelėse, Šventojo Rašto mintys savaitei, nuoroda namų skaitymui iš katekizmo Youcat. Didžiulė pagalba pastoracijoje yra YOUCAT – jaunimo katekizmas. Naujai ateinančius ir susidomėjusius svarbu yra pagloboti“, – susirinkusiems kunigams kalbėjo dr. Artūras Lukaševičius.

Po to Vilniaus šv. Teresės parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Latoža pristatė Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų programą, kurie vyks lapkričio 12-19 dienomis. Šiemet švenčiamas paveikslo karūnavimo 90 metų Jubiliejus Taikos Karalienės tema. Jis pakvietė kunigus dalyvauti atlaiduose su savo maldininkų grupėmis. Susirinkusiems jis trumpai priminė Aušros Vartų istoriją. Audronė Papievienė pristatė Magnificat leidinius, ypač patardama Magnificat vaikams. Tai leidinys šeimai, padedantis pasirengti Pirmajai Komunijai, ugdantis krikščioniškas vertybes, padedantis gilinti tikėjimą. Leidinyje kalbama aktualiomis Bažnyčios ir liturginio laiko temomis vaikams suprantama kalba. Po paskaitos Panevėžio katedroje vyskupijos kunigai šv. Mišiose meldėsi už prieš mėnesį mirusį t. Pranciškų Sabaliauską. Joms vadovavo ir pamokslą apie Jėzaus išmokytą maldą ir kunigą kaip maldos vyrą pasakė Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas.

 

Kun. Algirdas Dauknys

 

 


Kategorija Straipsniai


Grįžti atgal Paskelbta: 2017-10-13


© 2022 www.zarasuparapija.lt