Kraunasi...

Atlaidai

Kas yra Atlaidai?

Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje; jį gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasirengęs tikintysis, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri, būdama atpirkimo vaisių dalytoja, turi galios skirstyti ir suteikti atsilyginimo malonę iš Kristaus ir Šventųjų nuopelnų lobyno (PAULIUS VI, apašt. konst. Indulgentiarum doctrina, 1967).

Kas yra laikinoji bausmė?

Nuodėmės pasekmės yra dvejopos. Sunki nuodėmė nutraukia bendrystę su Dievu ir užtraukia amžinąją bausmę, t. y. pragarą. Išpažinties metu atleidžiamos kaltės ir amžinoji bausmė, todėl ir vėl grąžinama bendrystė su Dievu. Kita vertus, „kiekviena, net ir lengvoji nuodėmė sukelia nesveiką prisirišimą prie kūrinių, kurį turi atitaisyti nuskaistinimas arba čia, žemėje, arba po mirties, skaistykloje. Tas nuskaistinimas išvaduoja nuo vadinamosios laikinosios bausmės už nuodėmę“ (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, n. 1472).

Ši antroji nuodėmės pasekmė, t. y. laikinoji bausmė, prie kurios esame prikaustyti, nepaisant per išpažintį gauto nuodėmių atleidimo, lieka. Ji gali būti atleista arba čia, žemėje, maldomis ir atgaila, gailestingumo ir artimo meilės darbais, arba po mirties, skaistykloje.

Koks skirtumas tarp visuotinių atlaidų ir dalinių atlaidų?

Atlaidai yra visuotiniai, jei atleidžiama visa laikinoji bausmė už nuodėmes. O daliniai atlaidai atleidžia tik dalį laikinosios bausmės.

Kas gali gauti atlaidus?

Norintis gauti atlaidus, turi būti pakrikštytas ir neatskirtas nuo Bažnyčios (ekskomunikuotas). Kad atlaidus pelnytų, pakrikštytas tikintysis turi būti Dievo malonėje, t. y. be sunkios nuodėmės, nes laikinoji bausmė gali būti atleista tik po kaltės ir amžinosios bausmės atleidimo, gaunamo per išpažintį. Jei nėra galimybės atlikti išpažintį, tikintysis gali gauti atlaidus, nuoširdžiai gailėdamasis ir pasiryždamas, pasitaikius pirmai progai, atlikti sakramentinę išpažintį. Be to, reikalingas ir noras gauti atlaidus, nes malonė suteikiama tik tiems, kurie tikrai nori ją gauti.

Kaip gaunami visuotiniai atlaidai?

Pirmiausia, norint gauti atlaidus, reikia būti laisvam nuo bet kokios, net ir lengvos nuodėmės; atlikus individualią ir pilną sakramentinę išpažintį, priimti Komuniją; melstis Popiežiaus intencija.

Kokiu būdu kiekvienas tikintysis gali kasdien gauti visuotinius atlaidus?

Enchiridion indulgentiarum 1999 m. leidime yra išvardintos aplinkybės ir veiksmai, kuriuos atlikdami, ir jau įvykdę anksčiau paminėtas sąlygas, galime gauti visuotinius atlaidus.
Atlaidus galima pelnyti vieną kartą per dieną sau arba už mirusiuosius:

  • pusvalandį adoruojant Švč. Sakramentą;
  • pamaldžiai apėjus Kryžiaus kelią;
  • sukalbėjus rožinį ar himną ar maldas Dievo Motinos garbei, bažnyčioje ar koplyčioje (galima ir kitur, bet pamaldžioje draugijoje);
  • pusvalandį skaitant Šv. Raštą.

Romoje galima kasdien pelnyti visuotinius atlaidus, jei Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimas sukalbamas vienoje iš keturių pagrindinių miesto bazilikų: Šv. Petro, Šv. Jono, Švč. Mergelės Marijos Šv. Pauliaus.

Išpažintis, norint gauti visuotinius atlaidus, visada yra būtina, net ir tam žmogui, kuris mano, kad neturi sunkios nuodėmės. Tikintysis nebūtinai turi eiti išpažinties tą pačią atlaidų gavimo dieną. Išpažintį galima atlikti per maždaug 20 dienų prieš arba po atlaidų. Be to, atlikus išpažintį, galima gauti visuotinius atlaidus kelis kartus, kol išliekama Dievo malonėje.

 

egzorcistas.lt

 


Kategorija Straipsniai


Grįžti atgal Paskelbta: 2017-09-29


© 2022 www.zarasuparapija.lt