Kraunasi...

KRYŽIAUS KELIAS

 

 

 

Zarasų bažnyčioje Kryžiaus kelias einamas penktadieniais 17.30 val. prieš vakarines šv. Mišias ir

sekmadieniais 11.30 val. prieš Sumos šv. Mišias. 

 

 

Keturiolikos sustojimų Kryžiaus kelias gimė XVII a. Ispanijoje. Tai krikščionio troškimas įvertinti Kristaus kančios pamoką ir jos vaisius. Kaip Jeruzalės gatvėse, kurios mena Jėzaus su kryžiumi žingsnius, taip ir visame pasaulyje, eidami Kryžiaus keliu, krikščionys prisiliečia prie Kristaus kančios ir mirties, kartu išpažindami, kad kančia ir mirtis tokiu būdu Viešpaties buvo nugalėta amžiams.

Paskelbus stoties pavadinimą, kalbame ar giedame: Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Tada skaitoma Šventojo Rašto ištrauka ir apmąstoma. Nepamirštinos tylos valandėlės asmeninei maldai. Stoties apmąstymą galima baigti malda: Šventas Dieve! Šventas Galingasis! Šventas Amžinasis! Pasigailėk mūsų!


Šis „Kryžiaus kelio“ tekstas yra paimtas iš Pal. Jurgio Matulaičio (1871-1927) maldų ir Kristaus kančios apmąstymų. Tai žodžiai ypatingo žmogaus, kuris, būdamas Marijonų vienuolijos atnaujintoju ir generolu, Vilniaus vyskupu 1918-1925 metais, dviejų moterų vienuolijų Steigėju bei Apaštališkuoju vizitatoriumi Kaune (1925-1927) nuveikė be galo daug gero dėl Bažnyčios. Tačiau, visų pirma, jis buvo šventas žmogus, dvasinio gyvenimo mokytojas daugybei kunigų, vienuolių ir pasauliečių. Taip pat ir šiandien Palaimintasis Jurgis gali būti mums vadovu tikėjimo ir maldos piligrimystėje – šventumo kelyje.

Kryžiaus kelias yra širdies, susivienijusios su kenčiančiu Kristumi, malda. Ši pamaldumo praktika įveda mus į Jo velykinių slėpinių – kančios, mirties ir prisikėlimo vilties – kontempliavimą. Lydėdami Jėzų per jo išganančios kančios stotis, galime patirti ypatingą artumą Nukryžiuotajam. Todėl leiskime, kad mus degintų Jo gailestingos meilės ugnis, kuri apvalo, gydo ir perkeičia.

 

I STOTIS

VIEŠPATS JĖZUS NUTEISIAMAS MIRTI

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Kai apmąstome Kristaus kančią, mus apima liūdesys: matome visą dorybės iškilumą ir nuodėmės niekšystę. Apie tai liudija pranašystės išsipildymas: „Vienas iš jūsų mane išduos“. Šitai skaudina Jėzaus širdį – didina Jo kančią. Ir šiandien žmonės ruošia Jėzui kryžių. Dar skausmingesnį, nes esame Jėzaus vaikai, išmaitinti Jo Krauju ir Kūnu. Kristų į teismą kviečia, kad pasiaiškintų dėl savo slėpinių, dėl dogmų, dėl nurodymų. Daužo per veidą, puikuodamiesi prieš tikėjimą ir Bažnyčią. Dieve, mano Dieve, koks baisus dalykas ta šių laikų politika. Joje visiškai nebeliko moralės. O juk santykius tarp žmonių ir tarp tautų turėtų valdyti būtent moralė. Jėzus nedavė dviejų moralės įstatymų ir nemokė dviejų tiesų, bet tik vieną vienintelę.

Vargšas Judai, ką gi tu padarei? Kad būtum puolęs prie Mokytojo kojų. Kad Pilotui matant būtum maldavęs at­leidimo. Kad ant Kalvarijos būtum prisiartinęs prie kryžiaus, su ašaromis puolęs prie Nukryžiuotojo. O, su kokiu džiaugsmu būtų priėmęs tave – paklydusią avelę.

Atiduodamas gyvybę už visus paklydėlius, nebūtų apleidęs ir tavęs. Nusidėjėliui yra viltis. Nesakyk su Kainu, kad nuodėmės didesnės už Dievo gailestingumą. Nesakyk su Judu: praliejau nekaltą kraują ir nebėra man išsigelbėjimo. Eik prie Jėzaus ir Sopulingosios Motinos. Eik išpažinties.

Suteik man, Viešpatie, atgailos dvasios, kad nors truputį atsiteisčiau už visas sunkias ir dideles savo gyve­nimo nuodėmes.

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

II STOTIS

VIEŠPATS JĖZUS PAIMA NEŠTI KRYŽIŲ

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Viešpats Jėzus niekam nepažadėjo, kad ves į dangų lengvu keliu. Tegul bus garbė ir padėka Viešpačiui Jėzui, kuris moko mus nešti visokį kryžių.

Aukoju Tau, Viešpatie Dieve, visus savo darbus, vargus, rūpesčius, visus nemalonumus, sunkenybes, kryžius. Duok, Dieve, kad dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios dar daugiau galėčiau dirbti, vargti ir kentėti. Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios.

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

III STOTIS

VIEŠPATS JĖZUS PUOLA PIRMĄ KARTĄ

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Giliau žvilgtelėjau į savo gyvenimą. Koks visur, Vieš­patie, baisus prigimties sugedimas. Kokia negalė. Kiek visur netobulybių, paklaidų. Neviltis apimtų, kad taip didžiai nepasikliaučiau Tavo neapsakomu gailestingumu. Matau, Viešpatie, kaip Tavo gausios malonės, tekėdamos nelyginant srovės upelis, nuolat valo, nuplauna nuo mano sielos netobulybių dulkes ir nusižengimų purvus. Už tai ačiū Tau, gailestingas Dieve!

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

IV STOTIS

VIEŠPATS JĖZUS SUSITINKA SAVO MOTINĄ

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

O Švenčiausioji Motina, kokia švelni mūsų Mokytoja. Vadinamės Tavo mokiniais, tačiau užuot iš Tavo knygų sėmęsi šventųjų išminties, pikto pasaulio mokykloje noriai mokomės jo netikros išminties. Užuot sekę Tavo pavyzdžiu, Dievo keliu paskui Kristų, gulime ant žemės plėšikų partrenkti, nuodėmės žaizdomis aptekę, aistrų pančiais apraizgyti. O Gailestingoji Sa­mariete, atskubėk mūsų gelbėti! Aptvarstyk žaizdas! Sutraukyk pančius! Melsk mums iš Dievo malonės ir dorybės! Išprašyk pasigailėjimo, o Gailestingiausioji! Tyrumo – o Tyriausioji! Švelnumo – o Švelniausioji! Tvirtumo po kryžiumi – o Tvirčiausioji! Tikro tobulu­mo, o Maloningiausioji! Ir Tobuliausioji!

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

V STOTIS

SIMONAS KIRENIETIS PADEDA VIEŠPAČIUI JĖZUI NEŠTI KRYŽIŲ

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Ką gi aš, vargšas, Tau, Dieve, atiduosiu už tai, ką esi man padaręs ir davęs. Imsiu Tavo Sūnaus kryžių, kurį teikeis maloningai ant manęs uždėti, ir nešiu jį. Jėzau, atsiduodu Tavo Bažnyčiai, Tavo krauju atpirktų sielų išgany­mui, kad kartu su Tavimi gyvenčiau, kartu su Tavimi kentėčiau, ir, kaip tikiu, kartu su Tavimi numirčiau ir kartu su Tavimi karaliaučiau (Plg. 2 Kor 7,3; Rom 8,17).

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

VI STOTIS

VERONIKA ŠLUOSTO VIEŠPAČIUI JĖZUI VEIDĄ

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Dievo meilės aktas – tai didžiausias, švenčiausias ir aukščiausias veiksmas, kurį gali atlikti čia, žemėje. Kol žmogus dar gali mylėti Dievą, jis daug nuveikia ir gerai naudoja savo gyvenimą. „Būk kantri, atsiduok Dievo valiai, mylėk tik Dievą ir tarnauk jam kaip moki…“.

Viešpatie! Tu matai mano širdį, Tu regi, kad aš Tave my­liu ir kaskart labiau mylėti trokštu. Jei pamatytum ma­nyje nors vieną gyslelę Tavo meile neplazdant, išrauk ją, sunaikink!

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

VII STOTIS

VIEŠPATS JĖZUS PUOLA ANTRĄ KARTĄ

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Keblumų, kliūčių ir sunkenybių keliu patinka Tau mane vesti, dėkui Tau ir užtai, labai dėkui. Tikiuosi, kad tuo keliu beeidamas ne taip greit suklysiu, nes tai kelias, kuriuo ir mano mieliausias Išganytojas Jėzus Kristus ėjo.

Pasaulyje daug blogio ir iškrypimo. […] Nereikia nie­kad blogiu į blogį atsakyti, bet visuomet blogį reikia gerumu nugalėti.

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

VIII STOTIS

VIEŠPATS JĖZUS SUTINKA VERKIANČIAS MOTERIS

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Už ką gi turėtum kitam būti labiau dėkingas, nei už tai, kad jis tau akis atveria, parodo klaidas, apsaugo nuo blogio ar nurodo tiesų kelią pas Dievą. Suteik man, Viešpatie, gausias ašaras, kad apverkčiau savo sunkius ir dažnus paklydimus.

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

IX STOTIS

VIEŠPATS JĖZUS PUOLA TREČIĄ KARTĄ

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Kiek kartų visokioms kliūtims užėjus, rankos krito žemyn, lyg kas būtų kojas kirste pakirtęs, ženg­ti pirmyn tarsi nebeįstengčiau. Tu vis mane stiprinai, Viešpatie. Tamsybėms mane apnikus, Tu vis man švietei Tavo Sūnaus Viešpaties Jėzaus pavyzdžiu kaip skaisčių skaisčiausia žvaigždė. Tu vis gaivinai mane ir linksminai didžių didžiausiomis malonėmis.

Dieve, žinai mano silpnybę, stiprink mane.

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

X STOTIS

VIEŠPAČIUI JĖZUI NUPLĖŠIA DRABUŽIUS

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Viešpatie! Tavim pilnai pasitikiu, stiprink mano viltį. Kuo gi daugiau galiu aš pasitikėti, būdamas toks dvasios vargšas ir plikšas, jei ne Tavo, Viešpatie, gerumu, jei ne Tavo Mieliausio Sūnaus Širdimi, pilna meilės ir pasigailėjimo, jei ne Švenčiausios Panelės Marijos galingu užtarimu.

Norėčiau iki paskutiniam savo kraujo lašeliui paaukoti už Tave, viską atiduoti, visko išsižadėti – ir gyvenimo, ir visko, kad tik Tavo garbė augtų ir Tavo Bažnyčia tarptų ir kiltų.9

Tiek man malonių esi, Viešpatie, suteikęs, ką aš Tau už tai atiduosiu, ką paaukosiu, kaip atsilyginsiu. Ką turiu, viskas Tavo; taigi, ką aš Tau galiu duoti? Viską, ką turiu. Iš savęs nieko neturiu, bet iš Tavo malonės esu turtin­gas. Viską Tau pašvenčiu.

Pasigailėk mūsų. Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

XI STOTIS

VIEŠPATS JĖZUS KALAMAS PRIE KRYŽIAUS

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Kryžius yra jėgos ir galios šaltinis, apsauga ir ginklas prieš sielų priešą. […]Šėtonas turi pasitraukti, nes Jė­zus „mirtimi sunaikino tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnią“ (Žyd 2,14).

Dėkui Tau, Geriausias Viešpatie, už kryželius. Čia mane plak, čia mane bausk, tik nestumk nuo savęs, tik atleisk man mano jaunų dienų kvailybes ir mano pereito gyvenimo kaltybes. Tu esi didelio pasigailėjimo Dievas, pažvelk tad savo gailestingomis akimis į mane, nevertą padarą, ir dovanok man visa, kuo esu prieš Tave nusidėjęs.

Tegu Tavo Kraujas teka ir apvalo sielas! Tegu pašventina širdis ir atgaivina Bažnyčią! Tegu išsilieja Tavo Kraujas ant visų! Tegu nusidėjėlius atverčia į Tave! Tegu atšalusius sušildo! Prislėgtus ir pavargusius tepaguodžia ir teatgaivina! Teisius sustiprina! Tegu visus pašventina, kaip išganymo ir malonės Kraujas!

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

XII STOTIS

VIEŠPATS JĖZUS NUKRYŽIUOTAS MIRŠTA

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

O Dievo gailestingumo paslaptis! Pagonis kareivis per­veria Jėzui širdį ir pirmas patiria gailestingumą, kad parodytų kelią visiems žmonėms. Kristau, Išganytojau! Tik Tavo nuopelnuose – Kančioje ir Mirtyje – yra mūsų, nusidėjėlių, išsigelbėjimas! Tik Tavo Kryžiuje – tikrasis gailestingumo ir paguodos šaltinis. Bučiuojame Tavo kojas, Viešpatie, ir šloviname Tavo Švenčiausiąjį Kraują.

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

XIII STOTIS

VIEŠPATS JĖZUS NUIMAMAS NUO KRYŽIAUS

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Susitinka du garbingi vyrai: Juozapas iš Arimatėjos ir Nikodemas, kad nuimtų kūną nuo Kryžiaus ir paguldytų į kapą, nes išprašė tą malonę iš Piloto. Atremia kopėčias, ištraukia vinis ir su didžiausiu pagarbumu paguldo kūną ant Marijos kelių. […] O Mylimoji Motina! Kiek kančios patyrė Tavo Širdis! O kas išgalando tuos kalavijus? Argi ne nusidėjėliai?

Stovėdama ant Kalvarijos, Švenčiausioji Motina matė juos savo širdyje. Į juos veržėsi iš Jos širdies maldaujantis balsas: „Žmonijos vaikai, jei jau taip baisiai sužeidėte mano Sūnų, ateikite ir Jėzaus žaizdose gydykite savo žaizdas. Mano Sūnus mirė už jus, kad duotų jums gyvenimą. Jo rankos išskėstos ir Jo širdis atverta jums. Ateikite širdimi į Širdį! Jis jums atleis, o aš jus užtarsiu. Bet ir jus prašau: daugiau nebekryžiuokite mano Sūnaus, bet mylėkite Jį kartu su manimi“.

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

 

XIV STOTIS

VIEŠPATS JĖZUS GULDOMAS Į KAPĄ

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

Prieš nueidami ir atsisveikindami su Jėzumi, gulinčiu kape, dar paklauskime Jo: Viešpatie Jėzau, kodėl Tu, Nekalčiausias, Geriausias ir Švenčiausias, taip daug kentėjai? „Kad būtų panaikintos Tavo nuodėmės, kad parodyčiau Tau, kaip daug verta Tavo siela ir kad paskelbčiau Tau savo meilę„. Negi mane, varganą nusidėjėlį, taip labai pamilai, kad dėl manęs tapai žmogumi ir atidavei gyvybę ant kryžiaus? Argi esu to vertas? „Tu nesi vertas, bet mano meilė apglėbia ir nevertus“.

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

Dievo ir mūsų Motina nei akimirkai neprarado tikėjimo. Ji tikėjo, kad Tas, kuris mirė kaip žmogus, prisikels iš numirusių kaip Dievas. Jos vienintelis troškimas – kad šis Jos Sūnus būtų pažįstamas ir mylimas. Kad nuo vieno iki kito žemės krašto skambėtų vienas himnas: Garbė ir Šlovė Nukryžiuotajam Jėzui!

 

 


Kategorija Maldos Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-02-23

Naujausi straipsniai

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2023 www.zarasuparapija.lt