Gegužės 20 d. minimas Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas

  Nenuilstamai uolus ir net aistringas liaudies pamokslininkas šv. Bernardinas priklausė Šv. Pranciškaus ordinui, prie kurio atnaujinimo prisidėjo. Gimęs 1380 m. Sienos apylinkėse Bernardinas išvaikščiojo Italiją skersai išilgai, visur mosuodamas lentele su Jėzaus vardu ar jo monograma. Apskųstas Romai, įtartas erezija, vėliau reabilituotas popiežių Martyno V, po to Eugenijaus IV. Išsekęs nuo triūso mirė 1444 m. ir buvo kanonizuotas po 6 metų. Galima dvejoti ar sekti Bernardinu kuriant hiperboles, kuriomis jis apsupa Išganytojo vardą, bet reikia pripažinti jį didelio šventumo skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-19

Penktasis Dievo įsakymas: Nežudyk

  „Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk; o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme“ (Mt. 5, 21–22). V Dekalogo įsakymas apima visišką ir nepalaužiamą žmogiškojo elgesio įstatymą, kuris patvirtina kiekvieno žmogaus teisę į gyvenimą, kuris prasideda nuo gyvybės prasidėjimo momento ir baigiasi natūralia žmogaus mirtimi. Žmogaus gyvybė yra šventa ir neliečiama nuo pat užsimezgimo pradžios, nes savyje talpina dieviškosios kūrybos veiksmą ir per visą savo egzistavimo skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-18

Gegužės 18 d. minimas Šv. Jonas I, popiežius, kankinys

  Išrinktas popiežiumi 523 m., Jonas I, italas iš Toskanos, 526 m. grasinant arijonui ostrogotų karaliui Teodorikui, buvo pasiųstas į Konstantinopolį pas imperatorių Justiną I, kad šis nebesipriešintų arijonizmui. Joną šiltai priėmė ir jis iškilmingai aukojo šv. Velykų Mišias Šv. Sofijos sobore. Imperatorius nenusileido Teodoriko reikalavimams, todėl šis įmesdino Joną I į kalėjimą, kur jis mirė iš bado 526 m.     Gyvoji Duona    

Paskelbta: 2020-05-17

Šventadienio pamokslas. VI Velykų sekmadienis

Gyventi – tai Jėzaus svarbiausias siekis, nes Jis atėjo, kad mums duotų gyvenimą. Gera žinoti, jog tikėjimo vertės įrodymas slypi jo galioje perkeisti ir saugoti žmoniją, gyvenimą, jo pilnatvę. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-16

Gegužės 16 d. minimas Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys

  Šv. Andriejus Bobola (1592-1657), vyskupas, Bažnyčios mokytojas, minimas gegužės 2 d. Gimęs 1592 m. Sandomieže (Sandomierz, Lenkija), Andriejus Bobola 1611 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1622 m. įšventintas kunigu jis buvo vienos Vilniaus marijinės kongregacijos pamokslininkas ir vadovas. Nuo 1636 m. jis tapo keliaujančiu misionieriumi ir siekė sutaikyti stačiatikius su Šventuoju Sostu. Iš tiesų XVII amžiaus rytinėje Lietuvos–Lenkijos dalyje padėtis buvo sunki. Šiose žemėse kryžiavosi Romos ir Maskvos įtakos. Kai kurie iš krikščionių stačiatikių siekė vienybės su Roma, kiti skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-15

Ketvirtasis Dievo įsakymas: Gerbk savo tėvą ir motiną

    Ketvirtasis Dekalogo įsakymas sako: „Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria“ (Iš 20, 12). Tai įsakymas, kuris neturi įsakmaus draudimo kažko nedaryti, tačiau savyje talpina paraginimo nuotaiką. Taip pat tai vienintelis Dekalogo įsakymas, už kurio laikymąsi Dievas žada savo palaiminimą. Be to, svarbu pastebėti, kad nepaisant vyraujančios hebrajiškojo patriarchato mąstysenos, kur dėmesys skiriamas išskirtinai tėvo vaidmeniui ir apskirtai visam vyriškajam pradui, IV Dievo įsakyme tiek tėvas, tiek motina aptinkami tame skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-14

Gegužės 14 d. minimas Šv. Motiejus, apaštalas

Šv. Motiejus (I a.), apaštalas, minimas gegužės 14 d. Motiejus (I a.) buvo apaštalu išrinktas vietoje Jėzaus išdaviko Judo (Apd 1, 15-26). Rinkimuose buvo du kandidatai: Juozabas Barsabas ir Motiejus. Pasimeldę išrinko Motiejų. Jis buvo liudininkas Jėzaus krikšto Jordano upėje, jo įžengimo į dangų ir prisikėlimo. kartu su kitais apaštalais jis per Sekmines gavo Šv. Dvasią. Sunku nustatyti vietoves ar laiką, kur jis apaštalavo. Teigiama, kad iš pradžių jis veikė Judėjoje, vėliau Kapadokijoje ir netoli Kaspijos jūros. Etiopijos tradicija ir netikri Andriejaus skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-13

Gegužės 13 d. minima Fatimos Švč. Mergelė Marija

1917 m. gegužės 13-ąją, Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėliams – Liucijai dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto – pasirodė Švenčiausioji Mergelė Marija. Apreiškimai kartojosi kas mėnesį iki spalio 13 dienos. Viename iš pasirodymų Marija vaikams sakė, jog ji yra Rožančiaus karalienė, ragino melstis ir atgailoti. Bažnyčia dar 1930 metais oficialiai patvirtino apsireiškimų tikrumą ir ne tik leido, bet ir visaip skatino pamaldumą į Fatimos Mariją, Rožančiaus karalienę. Liucija buvo vyriausia iš trijų regėtojų. Jai tada buvo 10 metų; skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-12

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką?

    Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo 2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką. Lietuvoje anksčiau nebuvo šv. Komunijos priėmimo į ranką praktikos, tad čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti: •    ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių; •   skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-12

Gegužės 12 d. minimi Šv. Nerijus ir Achilas, kankiniai ir Šv. Pankratas, kankinys

Šv. Nerijus ir Achilas (IV a. pab.), kankiniai, minimas gegužės 12 d. Pasak popiežiaus Damazo, šventieji Nerijus ir Achilas tarnavo kariuomenėje imperatoriaus Diokleciano laikais. Jie dar nebuvo krikščionys prasidėjus persekiojimams (304 m.), bet matydami kankinių drąsą jie įtikėjo. Padėję į šalį skydus, šalmus ir ietis, jie paliko savo kuopą, išpažino Kristų ir buvo už tai nukankinti. Ant jų kapo Domicilės kapinėse Romoje, šalia Ardeatino kelio, buvo pastatyta bazilika, pavadinta jų vardu.           Šv. Pankratas, (III a.), skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-11


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt