Lietuvos vyskupų konferencijos informacija dėl pamaldų ir sielovados

      Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.   Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių nuostatų: Pirma, bažnyčiose turi būti išlaikytas saugus atstumas tarp skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-28

Šeštasis Dievo įsakymas: Nepaleistuvauk

    „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: „Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi“ (Mt 5, 27–28). „Dievas yra meilė ir pats savyje išgyvena asmeninės meilės bendrystės paslaptį.“ „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą (…), vyrą ir moterį sukūrė juos“ (Pr 1, 27). Pagal savo paveikslą kurdamas vyro ir moters prigimtį, Dievas suteikė jiems pašaukimą į meilę ir bendrystę, tad ir atsakomybe paženklintą tam galią: „Būkite vaisingi ir dauginkitės“ (Pr 1, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-27

Gegužės 27 d. minimas Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas

  Šv. Augustiną Kenterberietį – Šv. Andriaus abatijos vyresnįjį kartu su vienuoliais popiežius šv. Grigalius Didysis 597 m. pasiuntė į Angliją. Iš Thanet’o salos Augustino atstovai nuvyko pas Anglijos karalių Etelbertą ir gavo jo leidimą apaštalauti Kente ir pakrikštyti monarchą bei tūkstančius jo pavaldinių. Popiežius, jo prašomas, atsiuntė į Angliją šv. Justą, Melitą ir Pauliną su knygomis, liturginiais rūbais bei reikmenimis. Žemėje, kurią Kenterberyje Augustinui padovanojo karalius, šis atstatė bažnyčią ir įkūrė Šv. Petro ir Pauliaus benediktinų vienuolyną. Po to skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-26

Gegužės 26 d. minimas Šv. Pilypas Neris, kunigas

Šv. Pilypas Neris (1515-1592), kunigas, minimas gegužės 26 d. Pilypas  Neris gimė 1515 m. liepos 22 d. Florencijoje. Buvo auklėjamas vietinių dominikonų, o maždaug 18 metų nuvyko į Romą, kur dvejus metus asketiškai gyveno ir dirbo privačiu mokytoju. Trejus metus studijavo teologiją, bet oficialias studijas apleido, kad galėtų daugiau bendrauti su žmonėmis gatvėse. Sostinėje tuo metu klestėjo palaidas gyvenimas. Daugelis dvasininkų buvo daugiau politikai, nerodantys jokio susidomėjimo žmonių reikalais. Pilypas vaikščiojo po miestą sėkmingai pamokslaudamas ir atvertinėdamas paprastus žmones. Tai skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-25

Zarasų dekano mokymas tema „Gegužė – Marijos mėnuo“.

          Marijos mėnesiui skirta laida. Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčios klebono kun. dek. Vydo Juškėno mokymas tema „Gegužė – Marijos mėnuo“.   http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/172424-2020-05-25-18-15-speciali-laida.html            

Paskelbta: 2020-05-25

Gegužės 25 d. minimi Šv. Beda Garbingasis, Šv. Grigalius VII ir Šv. Marija Magdalena de Paci

    Šv. Beda Garbingasis (apie 673-735), kunigas, Bažnyčios mokytojas, minimas gegužės 25 d. Gimęs Džerou, Anglijoje, šv. Beda dar gyvas būdamas buvo pramintas Garbinguoju. Visi mylėjo šį kuklų, uolų, išsilavinusį vienuolį kunigą ir juo žavėjosi. Vos septynerių metų sulaukęs, buvo patikėtas vienam Nortumbrijos vienuolynui, ten tapo vienuoliu. Visą gyvenimą šv. Beda praleido Džerou ir kaimyniniame Vermuto vienuolyne, studijuodamas ir mokydamas. Jo gausūs traktatai mums perteikia Bažnyčios Tėvų ir ypač šv. Augustino mokymą. Svarbiausias jo veikalas yra „Anglijos Bažnyčios istorija“. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-24

Šventadienio pamokslas. Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Jėzus nepasitraukė į nepasiekiamas aukštybes ir nepasislėpė neįžengiamame visatos kampelyje, bet tapo dar artimesnis mums. Jei iki tol jis buvo su mokiniais, dabar Jis yra savo mokiniuose. Jis įžengė į kūrinijos esmę ir kartu mus visus veda aukštyn. Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-23

VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)

    Kristaus žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmė švenčiama 40-ąją dieną po Velykų (Apd 1), Lietuvoje keliama į VII Velykų sekmadienį. Praėjus keturiasdešimt dienų po prisikėlimo, Kristus, paskutinį kartą pasirodęs Dvylikai, pakyla pas savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs ir įsikūnijęs Marijos įsčiose. Apaštalų darbuose 1, 1-12 šv. Lukas išsamiai aprašo šią Žengimo į dangų dieną. Žengimo į dangų iškilmė tradiciškai švenčiama Velykų laiko – šeštos savaitės ketvirtadienį, lygiai 40 dienų po Velykų. Lietuvoje ir kitose šalyse ji keliama į septintą Velykų skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-23

Gegužės 22 d. minima Šv. Rita Kašietė, vienuolė

    Šv. Rita Kašietė (1381–1457), vienuolė, minima gegužės 22 d. Italė iš Spoleto Rita ištekėjo už grubaus ir blogo vyro, kuris namuose smurtaudavo, bet jį Rita įstengė sutaikyti su Dievu iki jo nužudymo. Du jų sūnūs, norėdami atkeršyti už tėvo mirtį, buvo pasirengę taip pat žudyti. Rita maldavo Dievą verčiau pasišaukti juos pas save, nei leisti jiems tapti žmogžudžiais. Dievas išklausė jos maldą. Rita įstojo į augustinijonių vienuolyną Kascijoje (Cascia), Ombrijoje, kur ji tapo didžios kantrybės ir atjautos pavyzdžiu. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-21

Gegužės 21 d. minimas Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai, kankiniai

  Šv. Kristoforas Magaljanesas (1869–1927) ir jo draugai, kankiniai, minimi gegužės 21 d. Meksikoje nuo 1913 m. dekretu įsakoma uždaryti bažnyčias ir suimti kunigus. Draudžiama sakyti „sudiev“ ar „jei Dievas nori“, skambinti varpais, vaikus mokyti melstis; griaunamos bažnyčios, išvaikomos vienuolijos, ne valdžios organizacijos atsiduria už įstatymo ribų, privaloma kunigų registracija. Šv. Kristoforas ir jo draugai laisvai ir ramiai priėmė kankinystę kaip savo tikėjimo liudijimą, aiškiai atleisdami savo persekiotojams. Iki mirties ištikimi Dievui ir katalikų tikėjimui, įsišaknijusiam bažnytinėse bendruomenėse, kurioms jie tarnavo, šiandien skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-20


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt