Šventadienio pamokslas

  Jėzus bylojo minioms: „Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį. Ir vėl su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-08-29

Kankinystė kaip krikščioniška viltis

Trečiadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė maldininkus bendrojoje audiencijoje, jiems skaitytoje katechezėje kalbėjo apie krikščionišką viltį kaip kankinių stiprybę. Ištikimybė Jėzaus stiliui, ištikimybė iki mirties, yra vilties stilius, sakė popiežius. Pirmieji krikščionys tai pavadino labai gražiu vardu: „kankinyste“, o tai reiškia „liudijimas“. Buvo galima pavadinti kitaip: didvyriškumu, išsižadėjimu, pasiaukojimu. Tačiau pirmosios valandos krikščionys tai pavadino vardu, kuris primena mokinystės dvasią. Kankiniai, sakė popiežius, negyvena dėl savęs, nekovoja gindami savo idėjas, o sutinka mirti vien tik dėl ištikimybės Evangelijai. Kankinystė be to skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-08-28

Žemaičių vyskupystės įsteigimas – tvirtas žingsnis į Europos tautų šeimą

  Brangieji, Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus yra mums puiki proga prisiminti ir didžiuotis garbingais mūsų tautos įvykiais. Su krikšto pradžia Žemaitijoje Geroji Naujiena žengė į žmonių širdis. Čia ėmė telktis krikščioniška bendruomenė, kuri tapo pakankamai gausi, kad būtų įkurta atskira vyskupystė. Kitaip ją galime pavadinti organizuota tikinčiųjų šeima su jos vadovu ir ganytoju vyskupu. Tai svarbi data ne tik krikščioniško tikėjimo istorijai Lietuvoje, bet ir Europai. Žemaitija įsiliejo į Europos kraštų bendrystę ir vakarietiškos kultūros tradiciją. Galime drąsiai sakyti, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-08-24

„Aš jus atgaivinsiu“

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28) Vargti ir būti prislėgtiems. Perskaičius šiuos žodžius, prieš mūsų vaizduotės akis išnyra vaizdas: vyrai, moterys, jaunimas, vaikai ir seneliai, įvairiais būdais nešantys savo naštą gyvenimo keliu ir besiviliantys, kad ateis diena, kai galės iš jos išsivaduoti. Šioje Evangelijos pagal Matą ištraukoje Jėzus kviečia: „Ateikite pas mane…“ Aplink Jėzų būrėsi minia, atėjusi jo pamatyti ir pasiklausyti. Daugelis jų buvo paprasti, neturtingi, mažai išsilavinę žmonės, kurie tikriausiai nepajėgė išmokti ir skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-08-23

Kviečiai ir raugės

„Aukščiausia laisvės forma yra tapti savo valios šeimininku“, – taip įžvalgiai rašė Bažnyčios Tėvas šv. Grigalius Nysietis. Begalinės laisvės pavyzdį mums paliko pats Išganytojas, kai savo laisvą apsisprendimą ateiti į klystančių žmonių pasaulį ir juos išvaduoti iš amžino nuodėmės prakeiksmo įkūnijo paaukodamas save ant kryžiaus meilės aukuro. Jis savo ugningu laisvės proveržiu uždegė negęstantį pasiaukojančios meilės fakelą, kad visi matytų ir suprastų, jog tikroji laisvė iš prigimties yra pašaukta tapti tobulos meilės dėmeniu, panašiai kaip vikšrui, veikiant gamtos dėsniams, yra skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-08-22

Šventadienio pamokslas

  Jėzus pateikė minioms palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: „Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?“ Jis atsakė: „Tai padarė mano priešas“. Tarnai pasisiūlė: „Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime“. Jis atsakė: „Ne, kad kartais, ravėdami rauges, neišrautumėte su jomis ir skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-08-22

Pyktis – geras dalykas arba Tiesa apie šeimynines aistras

Jausmai ir emocijos, t. y. aistros, nudažo mūsų gyvenimą įvairiausiomis – tiek šviesiomis, tiek tamsiomis – spalvomis. Mes pykstame ir liūdime, džiaugiamės ir bijome. Ką daryti su šiais jausmais, kad jie negriautų mūsų ir mūsų šeimų, netaptų mūsų priešais, bet, atvirkščiai, būtų mūsų sąjungininkais, klausiame Nijolės LIOBIKIENĖS – socialinių mokslų daktarės ir šeimų konsultantės. – „Santuokoje svarbi vieta tenka troškimams, jausmams, emocijoms – tam, ką klasikai vadino ‘aistromis’“ (Amoris laetitia 143). Taigi, pirmiausia ir pakalbėkime apie tai, kas yra jausmai, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-08-22

Apaštalinis nuncijus Lopez Quintana: Pal. Jurgis Matulaitis – tikras Lietuvos apaštalas

Apaštalinio Nuncijaus arkivyskupo Pedro Lopez Quintana homilija Marijampolės bazilikoje, 2017 m. liepos 16 d.:Šioje iškilmėje su mumis kartu yra ir Šventasis Tėvas, mano asmenyje, kaip Jo atstovo jūsų šalyje, meldžiame Viešpatį per Švenčiausios Mergelės Marijos ir palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimą Jam gausių malonių. Dėkoju jūsų vyskupui Rimantui Norvilai už brolišką pakvietimą būti šiandien su jumis visais šioje palaimintojo Jurgio Matulaičio garbei skirtoje iškilmėje. Visus jus širdingai sveikinu, eminencija kardinole, broliai vyskupai, kunigai vienuoliai ir tikintieji, ir kaip Šventojo Tėvo Pranciškaus skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-08-20

Popiežius Pranciškus: Kokia mūsų širdies dirva?

Liepos mėnesį sustabdyti visi popiežiaus Pranciškaus viešosios veiklos įvykiai, nėra jokių audiencijų ir susitikimų, popiežius ilsisi savo namuose. Vienintelė išimtis – sekmadienio vidudienio maldos susitikimai. Liepos 16-osios vidudienį pasirodęs Vatikano Apaštališkųjų rūmų lange, popiežius Pranciškus vadovavo kartu su Šv. Petro aikštėje susirinkusiais tikinčiaisiais kalbėta Viešpaties Angelo malda ir komentavo sekmadienio Evangeliją. Šios dienos Evangelijoje girdėjome garsųjį palyginimą apie sėjėją (plg. Mt 13,1-23). Sėjėjas tai Jėzus. Atkreipkime dėmesį, kad jis ne primeta save kitiems, bet siūlo; jis patraukia prie savęs ne skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-08-17

Šventadienio pamokslas

Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-08-15


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt