Popiežiaus homilija. Kas neklauso Dievo Žodžio, tam tikėjimas tampa ideologija

Antradienio Mišių skaitiniuose nenoras išgirsti ir priimi Dievo Žodį du kartus pavadintas neišmintingumu, kvailumu. Kaip suprasti šį kaltinimą? Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šv. Lukas antradienio Mišių Evangelijoje pasakoja, jog Jėzus, atsakydamas į priekaištą, kad nesilaiko išorinių ritualų, fariziejus pavadino „neišmanėliais“. Apaštalas Paulius laiške romiečiams apie Jėzaus žinios nepriimančius pagonis sakė: „Besigirdami esą išmintingi, tapo kvaili”. Tas pats apaštalas Paulius taip pat ir krikščionims galatams, suvedžiotiems su Jėzaus žinia nesuderinamų idėjų, yra skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-17

Vaikai ir šv. Mišios

Sekmadienio šv. Mišios yra visos bendruomenės, visos parapijos šventė, todėl natūralu, jog į šį aktą įtraukiami ir vaikai, parapijos puošmena. Liturgija gali padėti ugdyti vaiko religinį gyvenimą, tačiau įprasta šv. Mišių liturgija yra nepritaikyta vaikų supratimui ir šį vaidmenį atlieka minimaliai. Kristaus įvykis yra paslėptas po vaikams nesuprantamomis išraiškomis, žodžiais ir ženklais bei simboliais. Nesuprantami dalykai vaikams gali sudaryti įspūdį, jog liturgija yra kažkas magiško, jog Dievas yra labai toli, neprieinamas, ir bendrauti su Juo yra labai sunku. Vaikystės laikotarpio skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-17

Švč. Mergelės Marijos pažadai, įteikti šv. Domininkui XII a.

Pamilti Rožinį – tai pamilti Evangeliją, pamilti Mariją ir tuos visus dalykus, prie kurių Ji buvo susitelkusi savo širdyje, kurie buvo Jos gyvenimo turinys. Šv. Jonas Paulius II   Kas ištikimai atsiduos Man kalbėdamas Rožinį, patirs daug malonių. Aš pažadu Savo ypatingą pagalbą ir ypatingą palankumą visiems, kurie melsis Rožinį. Rožinis bus galingas ginklas kovojant su pragaru, jis naikins blogį, mažins nuodėmę ir nugalės erezijas. Jis padės suklestėti geriems darbams, sieloms suteiks begalinį Dievo gailestingumą, jis atitrauks žmonių širdis nuo skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-16

Milijonai žmonių tiki Dievu, vadinasi Jis egzituoja?

Turbūt kiekvienam iš mūsų tenka dalyvauti įvairiose religinio pobūdžio diskusijose. Kalbu apie diskusijas ne tik su bičiuliais krikščionimis, bet taip pat ir apie diskusijas su agnostikais, laisvamaniais bei visokiais antireligiškai nusiteikusiais asmenimis. Apart diskusijų čia taip pat galėtume priskirti ir evangelizacijos sritį ar net ir bet kokį viešą bandymą pagrįstais argumentais įrodyti Dievo egzistavimą, jo veikimą pasaulyje, buvimą Kūrėju ir visa ko palaikytoju. Manau, kiekvienam krikščioniui yra be galo svarbu turėti argumentais pagrįstą tikėjimą, o skelbiant Dievo buvimą neremti jo skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-16

Popiežius: Krikščioniškas gyvenimas tai meilės istorija su Dievu

Sekmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus paskelbė trisdešimt penkis naujus šventuosius: 33 kankinius – tris vaikus, nužudytus dėl tikėjimo 1527 ir 1529 m. Meksikoje, du kunigus ir dvidešimt aštuonis pasauliečius nužudytus 1645 m. Brazilijoje, o taip pat du išpažinėjus artimo meilės liudytojus – septynioliktame amžiuje gimusį italą kapuciną ir devynioliktajame amžiuje gimusį ispaną pijorą. Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Evangelijoje skambėjusį Jėzaus palyginimą apie vestuvių pokylį. Pagrindinis veikėjas yra karaliaus sūnus, sutuoktinis, kuriame nesunku atpažinti Jėzų. skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-15

Pasakojimas sielai. Paskutinis laiškas.

Šį laišką ligoninės medicinos sesuo surado po ką tik mirusio jaunuolio pagalve. „Brangi mama, jau kelios dienos kaip įstengiu sėdėti lovoje tik po pusvalandį, o visą kitą dienos dalį guliu nejudėdamas. Širdis nenori daugiau plakti. Šiandien anksti ryte profesorius ištarė kažką panašaus į „būti pasirengusiam“. Kam? Žinoma, kad sunku mirti jaunam! Turiu būti pasirengęs faktui, jog savaitės pradžioje jau būsiu nesantis; ir nesu tam pasirengęs. Mane varsto nepakeliami skausmai, bet labiausiai nepakeliamas dalykas yra tas, kad dar nesu pasirengęs. Blogiausia, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-14

Šventadienio pamokslas. XXVIII eilinis sekmadienis

  Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: „Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ‘Sakykite pakviestiesiems: Štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!’ Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-14

Fatima, apsireiškimų šimtosios metinės ir pasaulio taika

Baigėsi Rožinio Dievo Motinos apsireiškimų šimtosios metinės. Iškilmingas jubiliejaus uždarymas penktadienį, spalio 13 dieną įvyko ten pat Fatimoje, kur apsireiškimų šimtmečio minėjimą pradėjo popiežius Pranciškus gegužės 13 dieną. Popiežius tą dieną kanonizavo du iš trijų vaikučių – regėtojų, šv. Jacintą ir šv. Pranciškų. Fatimoje 1917 metais, nuo gegužės 13 iki spalio 13, įvyko šeši Marijos apsireiškimai. Prasidėję dalyvaujant tik trims vaikams ir apylinkės gyventojams žinomoje nuošalioje vietoje, Marijos apsireiškimai žaibiškai greitai, per mažiau nei pusmetį, tapo didelį rezonansą iššaukusiu įvykiu, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-14

Tėvas Stanislovas. Lemtis – uždavinys

Jei jūs, kalbėdamiesi su dvasininku, pavartojote žodį „likimas“, tučtuojau pastebėsite dvasininko pasipriešinimą. Ne, žodis „likimas“ tikinčiojo lūpose nedera! Juk jis iš ryto jau pasakė „Teesie Tavo valia!“ Likime nėra jokios valios, jokios meilės, jokios šviesos, jokio tikslingumo. Betgi mes turime kitą žodį – „lemtis“. Jis yra kur kas švelnesnis. Virš lemties mes juntame Dievo valios nuostatas pasauliui. Pamąstykime apie lemtį, kuri yra užrašyta Siracido išminties knygoje: „Viskas dvejopa. Vienas prieš vieną. Ir niekad vienam netrūksta antrojo“. Ir štai, išėję į pasaulį, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-14

Kunigų konferencijoje Panevėžyje pristatyta katechumenato programa

Spalio 11 d. Panevėžio kurijoje vyko kunigų konferencija, kurioje pranešimą apie Suaugusiųjų katechezę – katechumenato programą skaitė dr. Artūras Lukaševčius, Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnybos programų vadovas. Ši programa pagal vyskupų nuorodas įvedama nuo rudens. Jis pristatė Katechumenato „Tikėjimo pagrindų“ programos gaires: bendras nuorodas, susitikimo struktūrą, paaiškino, kaip formuojama padalomoji medžiaga ir kokios jos funkcijos. „Katechumenato esmė – teisingas santykis tarp pasirengimo sakramentams ir sakramentų šventimo, – sakė jis. Katechumenatas yra tikėjimo kelionė. Tai pati seniausia programa Katalikų Bažnyčioje, kuri skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-13


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt