Švč. Mergelės Marijos Rožinis

Kas yra Rožinis?  Pirmiausiai tai nepaprasta malda, rožių vainikas Marijai, kuriame telpa viskas – rūpesčiai, džiaugsmai, viltys. Marija yra galinga mūsų užtarėja, todėl Rožinio malda yra tarsi dieviškosios meilės ginklas prieš nuodėmę, blogį ir netvarką. Maldos, kalbamos prieš Rožinį ar jo dalį (jei kalbama tik viena dalis): Atverk, Viešpatie, mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą; apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume, šventuosius slėpinius; nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Amen.   TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-09-30

Šv. Tėvo intencija spalio mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija spalio mėnesiui: kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais;  kad pašvęstieji ir pašvęstosios atgaivintų savo misionierišką uolumą ir būtų tarp vargšų, emigrantų bei tų, kurie neturi balso. Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų spalio mėnesio intencija: už misionierius ir visus krikščionis, kad su misijos džiaugsmu liudytų Evangeliją aplinkoje, kurioje kiekvienas gyvena ir dirba. Naujosios evangelizacijos ŽVAIGŽDE, melski skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-09-30

Spalio 19 d. minimi Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, ir jų draugai, kankiniai

  Šventieji kankiniai Jonas Brebefas (1593–1649) ir Izaokas Žogas (1607–1646), Jėzaus Draugijos kunigai. Jonas Brebefas buvo įšventintas į kunigus 1615 m. Pasiųstas į Kvebeką 34 metus darbavosi tarp indėnų huronų. Giliai susivienijęs su Dievu malda ir atgaila, jis buvo davęs įžadą niekada nebėgti iškilus kankinystės grėsmei. Ir tai įvyko 1649 m. – Joną Brebefą nužudė irokėzai, kariavę su huronais.   Aštuoni jėzuitai prancūzai mirė už Kristų Šiaurės Amerikoje 1642–1649 metų laikotarpiu. Tarp jų – Izaokas Žogas, kuris buvo pasiųstas į Kanadą 1616 m., 1642 m. skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-18

Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nežudyk!“ (II dalis)

Spalio 17 bendrojoje audiencijoje šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Dievo įsakymus, apie dešimt Dievo Žodžių, ir perskaitė antrąją katechezę apie Penktąjį Dievo įsakymą „Nežudyk!“. Pirmojoje šiam įsakymui skirtoje katechezėje Šventasis Tėvas pabrėžė kokia brangi ir šventa yra žmogaus gyvybė Dievo akyse. Tačiau Jėzus apreiškia dar gilesnę šio įsako prasmę, kaip liudija audiencijos pradžioje perskaitytos šios Evangelijos pagal Matą eilutės: „Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-17

Spalio 18 d. minimas Šv. Lukas, evangelistas ir kankinys

Šv. Lukas (I a.), evangelistas, kankinys minimas spalio 18 d. Dantė jį pavadino Kristaus romumo liudytoju, nes jo Evangelijos puslapiuose vyrauja švelnumo, džiaugsmo ir meilės pilni epizodai. Tik jis vienas iš visų evangelistų aprašė Jėzaus vaikystę ir, pasiremdamas dar gyvu kai kurių liudininkų atminimu, o galbūt ir pačios Dievo Motinos pasakojimais, papasakojo tuos Švenčiausiosios Mergelės Marijos gyvenimo epizodus, kuriuos nutylėjo kiti. Lukas yra vienintelis iš evangelistų, asmeniškai nepažinojęs Jėzaus. Jis gimė Antiochijoje, Sirijoje, buvo pagonis, pagal profesiją – gydytojas. Užsiiminėjo skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-17

Spalio 17 d. minimas Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas ir kankinys

Šv. Ignotas Antiochietis (II a.), vyskupas, kankinys minimas spalio 17 d. Kai Ignotas pateko į žiaurius imperatoriaus Trajano tarp 98-ųjų ir 117-ųjų metų pradėtus persekiojimus, kurių metu buvo nukirsdinti krikščionių bendruomenės vedliai, jis buvo Antiochijos vyskupas, kuriuo anksčiau buvo ir pats apaštalas Petras. Suimtas ir nuteistas mirti Ignotas surakintas grandinėmis iš Antiochijos buvo nugabentas į Romą. Čia kartu su kitais krikščionimis imperatoriaus pergalę Dakijoje švenčiančių romėnų džiaugsmui arenoje turėjo būti atiduotas sudraskyti plėšriems žvėrims. Tos kelionės metu Ignotas (jau Antiochijoje skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-16

Spalio 16 d. minima Šv. Jadvyga, vienuolė

  Šv. Jadvyga (1179–1243), vienuolė minima spalio 16 d. Šv. Jadvyga gimė Bavarijoje; ji – Kroatijos ir Dalmatijos kunigaikščio duktė. Sulaukusi dvylikos metų buvo ištekinta už Henriko I, Silezijos ir Krokuvos kunigaikščio. Jų šeima, kurioje gimė keturi sūnūs ir trys dukterys, buvo tvirtai krikščioniška, joje viešpatavo maldingumas, artimo meilė ir atgaila. Kartu su kunigaikščiu Jadvyga buvo vargšų, kalinių ir visų mažųjų advokatė, užtarėja; jos dėka kunigaikštis įkūrė ligoninę Vroclave. 1238 m. Jadvyga tapo našle, taip pat jai teko išgyventi šešių savo skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-15

Spalio 15 d. minima Šv. Teresė Avilietė, vienuolė ir Bažnyčios mokytoja

Šv. Teresė Avilietė (1515-1582), vienuolė, Bažnyčios mokytoja minima spalio 15 d. Ji yra vadinama Terese Didžiąja tiek dėl jos produktyvios veiklos reformuojant karmelitų ordiną, tiek norint atskirti ją nuo kitos Teresės – mažosios šventosios ir Lizjė, kuri taip pat yra didi, tačiau jos šventumas buvo kitoks ir pasiektas žengiant „mažuoju“ kasdienybės keliu. Didžioji karmelitų reformatorė Teresė gimė 1515 metais Aviloje, kilmingoje de Cepeda y de Ahumada šeimoje. Jos krikštatėvio brolis buvo pirmasis Peru vicekaralius. Ji labai jauna įstojo į Karmelio skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-14

Paskelbti septyni nauji Katalikų Bažnyčios šventieji

Mišių homilijoje popiežius kvietė sekti naujų šventųjų gyvenimo pavyzdžiu primindamas, kad Jėzus radikalus. Jis viską duoda, tačiau prašo visko, visiškos meilės ir nepadalytos širdies. Negalim atsilyginti trupiniais, arba tam tikru meilės procentu. Viskas arba niekas. Sekmadienį popiežius Pranciškus paskelbė septynis naujus šventuosius per kanonizavimo Mišias Šventojo Petro aikštėje. Katalikų Bažnyčios šventaisiais paskelbti du vyskupai – popiežius Paulius VI ir arkivyskupas kankinys Oskaras Arnulfas Romero Galdamezas, du italai kunigai Pranciškus Spinelli ir Vincentas Romano, dvi vienuolės vokietė s. Marija Kotryna Kasper skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-14

Šventadienio pamokslas. XXVIII eilinis sekmadienis

Mokiniai nustebo ir kalbėjosi: „Kas tada galės išsigelbėti?“ Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma“. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną“. Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės“. skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-13

Spalio „Artuma“: dar kartą išgyventi Šventojo Tėvo apsilankymą

    Ką tik patyrėme istorinį įvykį – popiežiaus Pranciškaus apsilankymą Lietuvoje. Tad kaip išgyvenome jo žodžius ir gestus? Ar atgaivino, įkvėpė jis mus? O kaip popiežiaus apsilankymą priėmė ne katalikai?.. Šis „Artumos“ numeris skirtas ne tik dar kartą prisiminti, bet ir sustoti prie to, kas buvo svarbiausia, įsimąstyti į tai, ką Šventasis Tėvas norėjo pasakyti. Dar kartą išgyventi Pranciškaus dėmesį mums. Apie tai ir daugiau – ir vėl didesnės apimties spalio „Artumoje“.           Spalio mėnesio skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-13

Spalio 14 d. minimas Šv. Kalikstas, popiežius, kankinys

  Šv. Kalikstas, būdamas popiežiaus Zefyrino diakonu, prie Apijaus kelio įrengė pirmąsias oficialias Romos krikščionių bendruomenės kapines, katakombas, vadinamas jo vardu. 217 m. jis tapo popiežiumi po Zefyrino ir gynė Bažnyčios tikėjimo Švč. Trejybe tyrumą nuo teologų spekuliacijų. Priešingai nei griežtos linijos šalininkai kaip Tertulijonas, Ipolitas ir Novacijonas, jis užėmė nuosaikią poziciją nusidėjėlių atžvilgiu ir buvo labai palankus atgailaujantiesiems. Pasakojama, jog šv. Kalikstas buvo žiauriai nužudytas Transteveroje 222 m. maišto prieš krikščionis metu.           Gyvoji Duona skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-13


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt