Rugpjūčio 11 d. minima Šv. Klara, mergelė

    Šv. Klara (1194–1253), mergelė, minima rugpjūčio 11 d. 1210 m. šv. Klara Asyžiuje išgirdo šv. Pranciškaus gavėnios pamokslą. Susižavėjusi jo visiško neturto idealu, sulaukusi 18 metų ji tapo vienuole. Pranciškus nukirpo jai plaukus ir davė vienuolišką rūbą. Jis jai pasiūlė prisiglausti Asyžiaus Šv. Damijono koplyčioje, kurioje įsikūrė pirmasis Šv. Klaros seserų vienuolynas. Šv. Klara jam vadovavo 40 metų, buvo popiežių, kardinolų ir vyskupų patarėja. Dėl savo neblėstančio pamaldumo, šv. Kryžiaus ir Eucharistijos garbinimo ji tapo viena didžiausių viduramžių kontempliatyvaus skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-10

Rugpjūčio 10 d. minimas Šv. Laurynas, diakonas, kankinys

      Šv. Laurynas (+258), diakonas, kankinys, minimas rugpjūčio 10 d. Šv. Laurynas yra žymiausias iš Romos kankinių. Popiežiaus Siksto II, nukirsdinto 258 m. rugpjūčio 6 d., garsą nustelbė vienas jo diakonų – Laurynas – nužudytas po keletos dienų, nes pastarojo kančia žadino vaizduotę. Lauryno, Bažnyčios iždininko drąsa teisėjų akivaizdoje, tai, kaip jis sekdamas Evangelija saugioje vietoje paslėpė bendruomenės gėrybes – išdalijo jas vargšams, jo patirtų kankinimų baisybė ir kaip jis juos ramiai bei su ironija iškentė, – visa tai skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-09

Rugpjūčio 8 d. minimas Šv. Dominykas, kunigas

  Šv. Dominykas (Domininkas) (1170-1221), kunigas, minimas rugpjūčio 8 d. Dominykas gimė 1170 m. Kaleruegoje (Caleruega) netoli Burgos (Ispanija). Jis buvo Osmos (Osma) katedros kanauninkas, kai pasijuto šaukiamas evangelizuoti. Popiežius Inocentas III pasiuntė dvasininką į Tulūzos sritį, draskomą katarų erezijos (1206 m.). Dominykas suprato, kad žmones prie Kristaus sugrąžinsi, tik skelbdamas Evangeliją ir pats pagal Evangeliją tarp jų gyvendamas. Nuo tada Dievo žodžio skelbimas ir neturtas tapo apaštalinės jo veiklos šerdimi. Prie Dominyko prisijungė bendražygių, sužavėtų jo siūlomo idealo: jie skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-07

Rugpjūčio 7 d. minimas Šv. Sikstas II, popiežius, ir jo draugai, kankiniai

    Šv. Sikstas II (mirė 258 m.), popiežius, ir jo draugai, kankiniai, minimi rugpjūčio 7 d. Šv. Sikstas buvo taikingas popiežius, gerbiantis skirtingų vyskupų tradicijas – šitaip jis sugebėjo atnaujinti santykius su šv. Kiprijonu Kartaginiečiu ir Azijos Bažnyčiomis, kurios krikštijo eretikus. Jis buvo išrinktas Romos imperatoriaus Valerijono persekiojimo metu, po keletą metų trukusios taikos. Vyskupai, kunigai ir diakonai nedelsiant turėjo būti nužudyti, vos patikrinus jų tapatybę. Jis buvo suimtas per vienas apeigas, kurioms jis vadovavo Apijaus kelio kapinėse, ir tuoj skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-06

Rugpjūčio 6 d. minima Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymo šventė

  Rugpjūčio 6 dieną švenčiame Kristaus Atsimainymo šventę. Švenčiame ne eilinį Kristaus gyvenimo įvykį, bet Jo dievystės ir žmogystės įstabaus suspindėjimo slėpinį. Drauge ragaujame pasaulio ir žmogaus perkeitimo pagal šlovingojo Kristaus atvaizdą pirmienų.   Dievas yra Šviesa Sklaidydami Senąjį Testamentą atrasime, kad Dievo galybė įveikia mus supančias tamsumas ir apsireiškia mums kaip tikroji Šviesa. Visur, kur kalbama apie Dievo susitikimą su žmogumi, Jo apsireiškimą žmogui, minima ugnis ir jos nešama šviesa. Štai Mozei Dievas apsireiškė degančiame, bet nesudegančiame krūme, pabėgusį skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-05

Rugpjūčio 5 d. minimas Švč. Mergelės Marijos bazilikos pašventinimas (Snieginės)

    Rugpjūčio 5 d. minime Švč. Mergelės Marijos bazilikos Romoje pašventinimą (Marijos Snieginės minėjimas). Romoje yra trys patriarchalinės bažnyčios, kuriose popiežius kartais veda pamaldas. Tai – Šv. Jono Laterano bazilika, Šv. Petro bazilika Vatikane ir Švč. Mergelės Marijos bazilika. Pastaroji yra seniausia krikščioniška bažnyčia pasaulyje, pastatyta popiežiaus Liberijaus valdymo metu (352-366). Pasak legendos, 352 metais, tvankią rugpjūčio 4-osios naktį, Romoje Dievo Motina pasirodė sapne bevaikei turtingų senyvų sutuoktinių porai, kuri meldė Švenčiausiąją Motiną nurodyti galimą turtų paveldėtoją. Tačiau Marija skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-04

Rugpjūčio 4 d. minimas Šv. Jonas Vianėjus, kunigas

    Šv. Jonas Vianėjus (1786–1859), kunigas, minimas rugpjūčio 4 d. Nie­kas ne­bū­tų la­ži­nę­sis nė iš su­di­lu­sio ska­ti­ko dėl to ne­ran­gaus jau­nuo­lio, ku­ris lan­kė aba­to Bei­lio (Bel­ley) mo­kyk­lą Eku­ly­je (Ecul­ly). Jo var­das bu­vo Jo­nas Via­nė­jus, jis bu­vo gi­męs 1786 me­tų ge­gu­žės 8 d. Dar­di­ly­je (Dar­dil­ly). No­rė­jo tap­ti ku­ni­gu, ta­čiau moks­lai jam bu­vo sun­kiai įkan­da­mi. Kny­gų jis im­da­vo­si taip at­kak­liai ir už­si­spy­rė­liš­kai tar­si koks kal­nie­tis, ta­čiau kai teks­te pra­si­dė­da­vo fi­lo­so­fi­niai sam­pro­ta­vi­mai, jam tar­si ko­kia mig­la už­tem­dy­da­vo pro­tą. Aba­tas Bei­lis dau­ge­lį kar­tų skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-03

Šventumas pagal Pranciškų (pabaiga): kova, budrumas ir įžvalgumas

    Baigiame publikuoti ištrauktas iš Popiežiaus Pranciškaus dokumento „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ („Gaudete et exsultate“) apie šventumą šiuolaikiniame pasaulyje. Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių“ redakcijai (2018 m. „Bažnyčios žinių“ Nr. 5 ir Nr. 6.) Krikščioniškasis gyvenimas yra nuolatinė kova. Norint atsispirti velnio pagundoms ir skelbti Evangeliją, reikia jėgos ir drąsos. Ši kova yra labai graži, nes leidžia mums švęsti kaskart, kai mūsų gyvenime nugali Viešpats. Kova ir budrumas Galvoje turima ne tik kova su pasauliu ir pasaulio mąstysena, kuri apgauna, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-02

Šventadienio pamokslas. XVIII eilinis sekmadienis

Tai išgirdęs, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų, ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė: „Vietovė tuščia, ir jau vėlus metas. Atleisk žmones, kad, nuėję į kaimus, nusipirktų maisto“. Jėzus atsakė: „Nėra reikalo jiems iš čia eiti. Jūs duokite jiems valgyti“. Jie atsiliepė: „Mes čia teturime penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis“. Jėzus tarė: „Atneškite man skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-08-01


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt