Birželinės pamaldos

    Birželio mėnesį Bažnyčia skiria Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.  Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą.         

Paskelbta: 2019-05-31

Maldos birželio mėnesiui

    Birželio mėnuo yra skirtas švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.     Švč. Jėzaus Širdies litanija   Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo,   |   pasigailėk mūsų! Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji, Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji, Jėzaus Širdie, begalinės didybės, Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia, skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-05-31

Šv. Tėvo intencija birželio mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija birželio mėnesiui: kad kunigai savo kukliu ir nuolankiu gyvenimu solidarizuotųsi su pačiais vargingiausiais.          

Paskelbta: 2019-05-31

Nieko nėra brangiau

  ŠV. JONAS AUKSABURNIS APIE SANTUOKINĖS MEILĖS GROŽĮ JAV vyskupai, paskelbę 2009 metų pastoracinį laišką „Santuoka: meilė ir gyvenimas pagal Dievo planą“, nubrėžė santuokos gaires, kad padrąsintų ir įkvėptų sutuoktinius kiekviename jų gyvenimo etape. Viena pagrindinių šio dokumento temų – kvietimas šeimai tapti mažąja bažnyčia, vieta, kur kiekvienas šeimos narys patiria Jėzaus meilę ir su šia meile stengiasi priimti kitą. Šv. Jonas Auksaburnis, Konstantinopolio arkivyskupas (IV a.), daug pamokslavo apie santuoką ir šeimos gyvenimą. Būdamas kunigas ir vyskupas, jis matė skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-19

Birželio 19 d. minimas Šv. Romualdas, abatas

    Šv. Romualdas (951-1027), abatas, minimas birželio 19 d. Romualdas gimė Rovenoje, Italijoje, Onesti kunigaikščių šeimoje, po palaidos jaunystės jis išgirdo Viešpaties kvietimą atsiskyrėlio gyvenimui. Jis statėsi ermitažus prie kai kurių abatijų Klasėje, Venecijoje, Kuksoje ir kitose Italijos vietovėse, kad ten gyventų atsiskyrėlio gyvenimą kartu giedodamas vienuolių liturgiją. Tik Val del Kastro ir vėliau Kamaldoli vietovėje Apeninuose jis galėjo įgyvendinti savo siekį visam laikui. Mirdamas šv. Romualdas meldė savo brolius palikti jį vieną su Dievu. Taip vienatvėje jis išėjo pas skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-18

Svarbiausia – apsivilkite meile

    JĖZUS SIŪLO, KAIP IŠGYDYTI IR SUSTIPRINTI MŪSŲ SANTYKIUS Kai mąstau apie gyvenimą danguj su mylimais šventaisiais, Laukte laukiu, kol pasieksiu tąją garbę. Kai mąstau apie gyvenimą čionai su kai kuriais žmonėm, Nesulaukiu, kol pabaigsiu šitą kančią. Šiuo linksmu eilėraščiu išreiškiama svarbi tiesa: teoriškai kalbėti apie santykių su kitais žmonėmis kūrimą yra daug lengviau nei visa tai įgyvendinti praktiškai, ypač kai tie žmonės mus erzina. Teoriškai įmanoma mylėti priešus, bet gyvenimo tikrovė liudija mums visai ką kita. Šiame straipsnelyje skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-17

Pasakojimas sielai. Sutuoktinis

  Kad ir kas atsitiktų, savo žmonai jis kartodavo: „Tu visiškai nieko nesupranti!” Iš tiesų ji tebuvo baigusi penkias klases, nesidomėjo politika, neskaitė laikraščių, jai rūpėjo tik vaikai, namai, skalbimas, virtuvė, vištidė ir darbas avalynės fabrike. Kai šeimoje kildavo koks nors ginčas, vyras, nė nemanydamas leistis į bet kokį blaiviu protu pagrįstą pokalbį, atsainiai mesdavo: „Tu visiškai nieko nesupranti!” Kai žmona bandydavo su juo pasitarti dėl reikalingo pirkinio, ar dėl atostogų vietos, ar dėl šeimos biudžeto, ar pasikalbėti apie vaikų skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-16

Šventadienio pamokslas. Švenčiausioji Trejybė

Gali būti dienų, kuomet žmogus per visą dieną nepagalvojo apie Dievą ir neištarė Jo Vardo. Vis dėlto, jei jis bendravo su kitais žmonėmis, jei kam nors atnešė džiaugsmo, jei prisidėjo prie bendro gėrio kūrimo, tai reiškia, kad taip jis nuostabiausiai išpažino savo tikėjimą į Švenčiausiąją Trejybę. Jėzus bylojo savo mokiniams: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-15

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

    I sekmadienis po Sekminių Ši iškilmė įvairiose Europos šalyse ir vienuolynuose pamažu paplito IX-XI a. Jai skirtas sekmadienis po Sekminių visiškai tinka, nes Trejybės šventė skatina mąstyti ir šlovinti tokį Dievą, koks Jis pasirodė Įsikūnijimo ir Atpirkimo veikloje, sudabartinamoje metinio liturginio ciklo. Šios dienos Mišių pradžios maldoje nuostabiai pabrėžiama ši perspektyva: „Dieve Tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų – Tiesos Žodį – ir Šventumo Dvasią, tu atskleidei žmonėms giliausius savo būties slėpinius. Leisk mums, šventojo tikėjimo išpažinėjams, suvokti skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-15

Tavo tikėjimas išgelbėjo tave

Žodį „išganymas“ dažniausiai suprantame kaip religinį terminą, reiškiantį išlaisvinimą iš nuodėmės ar amžinąjį gyvenimą su Dievu danguje. Tačiau evangelistai vartoja graikišką žodį sozeo. Jis reiškia išgydyti, išgelbėti ir netgi atkurti. Šis žodis vartojamas įvairiose srityse, jis pabrėžia, kad Jėzus nori paveikti visas mūsų gyvenimo plotmes. Tad pagvildenkime tas išgydymo istorijas, kad geriau suprastume, ką reiškia išganymas – išgelbėjimas.   Bartimiejus – išgydymas ir mokinystė Jėzus su mokiniais iškeliauja iš Jericho. Kaip visada, juos lydi gausi triukšminga, besigrūdanti minia. Pro visą tą skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-14

Birželio 14 d. minimas Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys

    Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškio kaime, Alantos valsčiuje (dabar – Anykščių r.), pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Mirus motinai, našlaičiais liko trys vaikai, tarp jų ir būsimasis arkivyskupas. Namuose pramoko skaityti lenkiškai ir lietuviškai. Vėliau mokėsi privačiai, o nuo 1887 m. – Daugpilio realinėje gimnazijoje. Baigęs penkias klases 1891 m., aštuoniolikmetis jaunuolis įstojo į Petrapilio kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1900 m. kovo 4 d., nes, suabejojęs pašaukimu, iš seminarijos buvo išstojęs ir vėl priimtas po trejų metų. 1900 m. kun. T. Matulionis paskiriamas skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-13

Kunigystė kaip ženklas bendruomenei

Ketvirtadienį po Sekminių švenčiama Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Ta proga siūlome Michaelio Himes’o mintis iš knygos „Tikėjimo slėpinys: įvadas į katalikybę“, kurioje autorius išskleidžia katalikiškąją kunigystės prasmę. Teologinė knyga „Tikėjimo slėpinys: įvadas į katalikybę“ – tai pirmasis Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos inicijuojamo projekto „Siekiantiems begalybės“ leidinys. Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie mokslo ir tikėjimo dialogo puoselėjimo.  Pagrindinis tarnavimo Bažnyčioje sakramentas yra Krikštas. Per krikštą mes visi esame pašaukti tarnystei. Bažnyčia nėra bendruomenė, kurioje vieni tarnauja, o kiti šiuos patarnavimus priima. Kiekvienas skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-06-12

Birželio 13 d. minima Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo, šventė

    Lietuvoje įvesta nuo 2013 m. vasario 20 d., pradėta švęsti 2014 m. Jos ištakos – Ispanijos kontempliatyvios Kristaus Kunigo seserų oblačių vienuolijoje, besimeldžiančioje už kunigų ir kunigystės kandidatų šventėjimą. Pirmiausia šventė plito ispaniškai kalbančių katalikų šalyse, nuo 1973 m. nustatyta jos šventimo data liturginiame kalendoriuje: ketvirtadienis po Sekminių. Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu atskirų šalių vyskupų konferencijoms buvo leista įsivesti šią šventę: tai buvo vienas iš jo pontifikate švęstų Kunigų metų dvasinių vaisių.     katalikai.lt  

Paskelbta: 2019-06-12


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt