Šv. Tėvo intencija rugpjūčio mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija rugpjūčio mėnesiui: kad per maldos bei meilės gyvenimą šeimos vis labiau taptų „žmogiškumo mokyklomis“.           

Paskelbta: 2019-08-02

Asmenybė, pirmenybė, malda

    KAIP IŠGANYMO DRABUŽIS MUS KEIČIA? Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu, nuvilkai man ašutinę ir apjuosei mane džiaugsmu (Ps 30, 12). Jėzus Nikodemui tarė: „Kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę“ (Jn 3, 5). Šv. Paulius korintiečius mokė: „Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“ (2 Kor 5, 17). Ir Petras rašė: „Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-24

Rugpjūčio 24 d. minimas Šv. Baltramiejus, apaštalas

    Šv. Baltramiejus (I a.), apaštalas, kankinys, minimas rugpjūčio 24 d.  I amžius Šventojo Baltramiejaus vardas yra siejamas su dviem reto žiaurumo epizodais. Pirmasis susijęs su paskutine apaštalo gyvenimo akimirka – jo mirtimi. Baltramiejus po Sekminių laivu išplaukė į Armėniją kaip Kristaus Palestinos gyventojams paskelbtos Gerosios Naujienos misionierius ir ten, karaliaus Polimijo bei jo žmonos dėka į krikščionių tikėjimą sugebėjo atversti net dvylika miestų. Tačiau tai nepatiko karaliaus broliui Astiagui, kuris įsakė sučiupti nepageidaujamą apaštalą, jam gyvam nulupti odą, o paskui, skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-23

Rugpjūčio 23 d. minima Šv. Rožė Limietė, mergelė

    Šv. Rožė Limietė (1586–1617), mergelė, minima rugpjūčio 23 d. Rožė yra pirma šventoji iš Amerikos žemyno. Tai mįslinga šventoji. Jos visas gyvenimas buvo paženklintas kančios, kurią ji priėmė ir kurios geidė ne tik kaip teisingausio kelio į šventumą ir krikščionišką išganymą, bet ir kaip geriausio būdo tapti panašia į ant kryžiaus mirusį Kristų. Tam tikra prasme Rožė yra panaši į Kotryną Sienietę, kuriai kančios ir kryžiaus troškimas leido patirti kruviną Kristaus kančios skausmą. Tomis akimirkomis, kai Rožė stipriau skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-22

Rugpjūčio 22 d. minima Švč. Mergelės Marijos Karalienės šventė

    Marijos Karalienės šventę, einančią paraleliai su Kristaus Karaliaus iškilme, įsteigė Pijus XII 1955 metais. Prieš Vatikano II Susirinkimo įvykdytą liturginio kalendoriaus reformą ši šventė buvo minima gegužės 31 d. – tarsi apvainikuojant Marijai skirtą mėnesį. Rugpjūčio 22 d. ligi tol buvo rezervuota Marijos Nekaltosios širdies minėjimui, tačiau jis buvo nukeltas į kitą datą, o jo vietą užėmė Marijos Karalienės šventė, norint priartinti Mergelės karališkumo šventimą prie jos dangun paėmimo iškilmės. Ši išskirtinė vieta greta Kristaus Karaliaus jai skirta skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-21

Rugpjūčio 21 d. minimas Šv. Pijus X, popiežius

    Šv. Pijus X (1835–1914), popiežius, minimas rugpjūčio 21 d. Šiandien Bažnyčia mini šv. Popiežių Pijų X. Giuseppe Sarto, Mantovos vyskupas (1884) ir Venecijos patriarchas (1893), Petro sostą užėmė pasirinkdamas Pijaus X vardą. Tai pirmasis šių laikų popiežius kilęs iš valstiečių sluoksnio, – panašiai, kaip praėjus 65 metams išrinktas popiežius Jonas XXIII. Pijus X buvo vienas iš pirmųjų popiežių, nuėjusių visą sielovadininko kelią nuo kapeliono iki popiežiaus. Šavo dokumentu Motu proprio „Tra le sollecitudini“ (1903) (italų k. „tarp rūpesčių“) teigia, kad dalyvavimas šventuosiuose skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-20

Rugpjūčio 20 d. Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas

    Šv. Bernardas (1091-1153), abatas, Bažnyčios mokytojas, minimas rugpjūčio 20 d.  Bernardas įstojo į benediktinų vienuolyną Citeauxe (iš čia ir cistersų vardas), savo iškalba bei gyvenimo šventumu pagarsėjo bei susilaukė daug pasekėjų. Cistersų regulos vienuolynai greitai plėtėsi: pats Bernardas iki 1148 m. jų įsteigė 60. Jis suteikė vienuoliams mokslo žinių, mokė dirbti žemę, saugoti žmonių kūrybos paminklus. Savo iškalba (laikomas didžiausiu viduramžių pamokslininku) ir pavyzdžiu Bernardas turėjo įtakos visos Europos tikybiniam bei politiniam gyvenimui. Jis buvo Adelardo ir įvairių kitų skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-19

Rugpjūčio 19 d. minimas Šv. Jonas Eudas, kunigas

    Šv. Jonas Eudas (1601–1680), kunigas, minimas rugpjūčio 19 d. Šv. Jonas Eudas gimė Normandijoje (Prancūzija). Po kelerių metų, praleistų Paryžiuje, kur buvo Beriulio ir Kondreno mokinys, Jonas sugrįžo į gimtąją Normandiją, kur stojo mokytis pas jėzuitus. 1623 m. įstojo į neseniai įkurtą Oratoriją, skelbė misijose, padėjo sergantiems maru. 1641 m. Šv. Jonas Eudas įkūrė Švč. M. Marijos Artimo Meilės Institutą, siekdamas pagelbėti prostitutėms, po to 1643 m. įsteigė Jėzaus ir Marijos Draugiją (Euditus), skirta vadovauti seminarijoms, kurias Jonas Eudas skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-18

Šventadienio pamokslas. XX eilinis sekmadienis

Kategoriški Jėzaus žodžiai padeda tikintiesiems nepasiduoti apgaulingai ramybei ir įsivaizduoti, kad viskas jų gyvenime yra tvarkoje. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys! Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemei ramybės?! Ne, sakau jums, ne ramybės, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-17

Iš vandens į vyną

    RAKTAS Į DARNIĄ SANTUOKĄ – SAKRAMENTINĖ MALONĖ Kai šv. Jonas ėmėsi rašyti Evangeliją, jam reikėjo pasirinkti, ką pasakos. Kaip ir Matas, Morkus bei Lukas jis norėjo papasakoti tautai, kas buvo Jėzus ir ką Jis mūsų labui padarė. Kad tai atskleistų, Jonas turėjo papasakoti apie Jėzaus stebuklus. Bet apie kuriuos? Jų buvo tiek daug! Kodėl jis nusprendė pasakoti apie vestuves Kanoje (plg. Jn 2, 1–12), juk galėjo pasirinkti kurį kitą įvykį? Kiti evangelistai nemini Kanos vestuvių. Šis ženklas nebuvo įspūdingas, skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-08-17

Rugpjūčio 17 d. minimas Šv. Hiacintas, kunigas

  Šv. Hiacintas (~1200–1257), kunigas, minimas rugpjūčio 17 d. Kilęs iš Silezijos (Lenkija) šv. Hiacintas studijavo Paryžiuje ir Bolonijoje. Romoje jis buvo šv. Dominyko padaryto stebuklo liudininkas, ir taip pat tapo domininkonu. Teologijos daktaras ir kunigas reformavo daugelį vienuolynų ir skleidė domininkonų mokymą Lenkijoje, Prūsijoje, Rusijoje ir Lietuvoje.               Gyvoji Duona    

Paskelbta: 2019-08-16


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt