Birželinės pamaldos

    Birželio mėnesį Bažnyčia skiria Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.  Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą.         

Paskelbta: 2020-05-31

Maldos birželio mėnesiui

    Birželio mėnuo yra skirtas švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.     Švč. Jėzaus Širdies litanija   Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo,   |   pasigailėk mūsų! Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji, Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji, Jėzaus Širdie, begalinės didybės, Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-31

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija dėl pamaldų ir sielovados

      Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.   Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių nuostatų: Pirma, bažnyčiose turi būti išlaikytas saugus atstumas tarp skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-28

ŠV. MIŠIŲ UŽSAKYMAS JŪSŲ INTENCIJOMIS

    ZARASŲ BAŽNYČIOJE ir toliau aukojamos šv. Mišios aukotojų intencijomis. Nors gyvename karantino režimu, bet mūsų parapijos gyvenimas nesustoja. Todėl visas Jūsų intencijas šv. Mišioms už save ar savo artimuosius galite siųsti el. paštu zarasukatalikai@gmail.com, taip pat užsakyti apsilankius parapijos raštinėje ar paskambinus tel. nr. 8 698 79834, nurodydami, ar norite šv. Mišių už gyvą, ar mirusį asmenį bei pageidaujamą dieną. Primename, kad šv. Mišios aukojamos KIEKVIENĄ DIENĄ 18.00 val., o SEKMADIENĮ – 10.00 ir 12.00 val. Jūsų užsakytomis intencijomis. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-03-25

Birželio 4 d. minima Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo, šventė

    Lietuvoje įvesta nuo 2013 m. vasario 20 d., pradėta švęsti 2014 m. Jos ištakos – Ispanijos kontempliatyvios Kristaus Kunigo seserų oblačių vienuolijoje, besimeldžiančioje už kunigų ir kunigystės kandidatų šventėjimą. Pirmiausia šventė plito ispaniškai kalbančių katalikų šalyse, nuo 1973 m. nustatyta jos šventimo data liturginiame kalendoriuje: ketvirtadienis po Sekminių. Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu atskirų šalių vyskupų konferencijoms buvo leista įsivesti šią šventę: tai buvo vienas iš jo pontifikate švęstų Kunigų metų dvasinių vaisių.     katalikai.lt  

Paskelbta: 2020-06-03

Pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai kilmė ir istorija

Galima sakyti, kad pamaldumo ištakos kyla iš pačios krikščionybės aušros. Lionginas, romėnų karininkas, ietimi pervėrė Jėzaus šoną, o šv. Jonas evangelistas vėliau užrašė: Taip įvyko, kad išsipildytų Raštas < …> Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė (Jn 19, 36-37). Bažnyčios Tėvai įsikūnijimo ir Atpirkimo pagrindą ir apvainikavimą matė Dieviškos Meilės paslaptyje. Šv. Jonas Chrizostomas (apie 354-407), šv. Ambraziejus (apie 340-397), šv. Anzelmas (1033-1109), šv. Bernardas (1091-1153), o taip pat kiti gausūs pamokslininkai ir rašytojai ruošė dirvą Jėzaus Širdies pamaldumui. Popiežiaus skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-03

Birželio 3 d. minimas Šv. Karolis Luanga

  Šv. Karolis Luanga ir jo draugai (1865–1886) Ugandos karaliaus Muangos (Mwanga) tarnas šv. Karolis buvo pakrikštytas 1885 m. lapkritį ir gyvas sudegintas kitų metų birželį Namuojonge. Jo kankinystės draugai, 21 jaunuolis – nuo 13 iki 30 metų amžiaus, dauguma karaliaus pažai, beveik visi neseniai pakrikštyti, keturi jų dar katechumenai, šv. Karolio pakrikštyti prieš pat mirtį. Jie visi buvo žiauriai nukankinti už tai, kad atsisakė paklusti neskaisčioms karaliaus vilionėms.         Gyvoji Duona    

Paskelbta: 2020-06-02

Birželio 2 d. minimi Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai

    Šv. Marcelinas ir Petras (II a.), kankiniai, minimi birželio 2 d. Marcelinas buvo Romos kunigas, o Petras turbūt egzorcistas. Anot popiežiaus šv. Damazo liudijimo, jie buvo pasmerkti mirti imperatoriaus Diokleciano persekiojimų metu, apie 304 ar 305 m. Jie buvo pro krūmus nuvesti į nukankinimo vietą ir priversti savo rankomis išsikasti sau kapus, kad jų laidojimo vieta liktų nežinoma, bet viena pamaldi romietė priglobė jų kūnus ir juos palaidojo kapinėse „Prie dviejų laurų“, esančiose prie Labikano kelio.     skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-01

Birželinės pamaldos – prancūzų jėzuitų dovana Lietuvai

„Lietuvoje katalikų liaudies pamaldumo praktikos susiformavo su pirmaisiais krikščionybės žingsniais Lietuvoje. Jas atnešė pranciškonų ir dominikonų vienuolijų misionieriai“, – pasakoja religijos mokslų daktaras Alfonsas Motuzas. Su juo susitikome pasikalbėti apie birželinių pamaldų ištakas ir tradicijas Lietuvoje. Pasirodo, kol peržengė tikinčiųjų namų slenkstį ir įsikūrė sodžiuose, pamaldos nuėjo ilgą kelią, o Lietuvą pasiekė atsidavusių piligrimų ir vienuolių dėka. Kada suklestėjo pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai? Kas buvo pradininkas? Birželinių pamaldų kulto atsiradimo ištakos glūdi viduramžiuose. Benediktinų ir cistersų vienuolynų kontempliatyvi, pamaldumą skatinanti skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-01

Birželio 1 d. minima Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina

    Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną minime pirmadienį po Sekminių. Į Visuotinį Romos kalendorių įrašyta popiežiaus Pranciškaus nurodymu 2018 m. (Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos dekretas 2018 m. vasario 11 d.).Minėjimas privalomas, turi savus skaitinius, išstumia visus kitus minėjimus. Šis privalomas minėjimas skirtas atminti, kad siekiant krikščioniško gyvenimo tobulėjimo, yra būtina vienytis su Kryžiaus slėpiniu, eucharistine Kristaus auka ir Mergele Marija – Atpirkėjo ir visų atpirktųjų Motina. Marija, stovėdama po kryžiumi (plg. Jn 19, 25), priėmė savo Sūnaus meilės testamentą skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-31

Šventadienio pamokslas. Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

Atleidimas ateina iš suvokimo, kad mes esame gyvi, nes mums buvo tūkstančius kartų atleista, tūkstančius kartų padėta pakilti. Visa tai mes ir esame siunčiami liudyti, dovanodami savo laiką ir savo energiją visiems stokojantiems, kad ir kiti galėtų suprasti tą Dievo Dovaną, kad ir jų širdys atsivertų Dvasios veikimui. Juk tik patyrus atleidimą, įmanoma suvokti, kas iš tiesų yra Dievo Dvasia. Ir tada mes nuolat švenčiame Sekmines – nesibaigiančią Dvasios atėjimo šventę… Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-05-30


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt