Carito Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija 2018“

      Jau tradicija tapusi Carito Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija“ ir šiais metais, 21-ąjį kartą, kviečia visus dalintis gerumu. Paramos akcijos tikslas – surinkti lėšų ir pagelbėti labiausiai stokojantiems ir vargstantiems asmenims parapijose. Pagalba ir parama nuolat reikalinga skurstančioms šeimoms su vaikais, vienišiems ar sergantiems asmenims, seneliams, smurto aukoms, slaugos ir globos namuose gyvenantiems. Paramos akciją „Gerumas mus vienija“ apibūdina keturi žodžiai: Adventas – tai vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-12-08

Šv. Tėvo intencija gruodžio mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija gruodžio mėnesiui: kad tikėjimo skleidimo tarnystėje dirbantys žmonės, eidami į dialogą su kultūra, rastų šiems laikams tinkamą kalbą. Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų gruodžio mėnesio intencija: Už našlaičius, bedarbius, benamius, prekybos žmonėmis aukas, pabėgėlius, vienišuosius ir apleistuosius, kad patirtų dieviškąją meilę žmonių artumu. GEROJI MOTINA, melski už mus.      

Paskelbta: 2018-11-30

Advento laikotarpis

    Adventas – maldos laikas. Budėjimo laikas. Pradžia. Norime visiems palinkėti džiugios kelionės susitinkant su Ateinančiuoju. Taip pat norime pakviesti visus į gilesnio tikėjimo pažinimo vandenis. „Irkitės į gilumą“ (Lk 5,4)    

Paskelbta: 2018-11-25

Gruodžio 12 d. minima Gvadelupės Švč. Mergelė Marija

1521 m. ginkluotoms Korteso pajėgoms pasidavė actekų civilizacijos sostinė. Po dešimties metų įvyko Tepejako (į šiaurės vakarus nuo Meksiko) stebuklas: vienam indėnui Jonui Didakui, neseniai atsivertusiam į krikščionybę, pasirodė Mergelė. Ji prisistatė kaip Tikrojo Dievo Motina, davė nurodymus, kad vyskupas toje vietoje pastatytų bažnyčią, ir paliko savo atvaizdą, stebuklingai atsispaudusį ant Jono Didako apsiausto. Mažiau nei po dešimties metų šeši milijonai meksikiečių ėmė laikyti Mariją savo Motina. Šis pasirodymas naujos tautos istorijos puslapio pradžioje paliko neišdildomą pėdsaką Meksikos likime. Gvadalupės skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-12-11

Advento kelionė su Marija. II Advento savaitė. Trečiadienis

MĄSTYMAS   VISAGALI DIEVE, Tu mus ragini taisyti kelią Viešpačiui Kristui Ir guodi to dangaus Gydytojo artumu, Tad išgydyk visas mūsų dvasios silpnybes.   Dažnai girdime sakant, jog esame pikčiausi savo pačių priešai. Pastebėjau, kad labiausiai bodžiuosi tais žmonių trūkumais, kurie nesvetimi ir man. Ką daryti? Prisipažink, kad taip yra. Tegu šis prisipažinimas nepribloškia. Pabandyk dar kartą. O svarbiausia, nesakyk: „Na ir kas, vis tiek savęs nepakeisiu.“ Evangelijoje Jėzus kviečia imti Jo jungą ir mokyti iš Jo – Jis save skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-12-11

Popiežiaus homilija. Viešpats mus guodžia

Šiandien liturgija kalba apie Dievo gerumą, švelnumą ir paguodą. Nors pasaulis nemėgsta šių žodžių ir bando juos pašalinti iš savo žodyno, mes guoskime vieni kitus, dalykimės gerumu ir švelnumu, kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje. Pirmajame šios dienos skaitinyje pranašas Izaijas skelbia: „Raminkite, guoskite manąją tautą, – sako jūsų Dievas. – Prabilkite į širdį Jeruzalei ir šaukite jai, kad jos lažas pasibaigė, skola sumokėta“ (Iz 40, 1–2). „Kaip Viešpats guodžia? Švelnumu“, – sakė popiežius. „Nelaimių pranašai nežino šio žodžio. skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-12-11

Advento kelionė su Marija. II Advento savaitė. Antradienis

MĄSTYMAS TARP DEITONE (OHAJO VALSTIJA) esančio Tarptautinio Marijos tyrimo instituto Marijos bibliotekos eksponatų yra prakartėlė su gausia avių, susibūrusių aplink tvartelį, banda. Kur bepažvelgsi – visur avys. Jos man primena Evangeliją, kur Jėzus pasakoja apie piemenį, paliekantį devyniasdešimt devynias avis ir einantį ieškoti vienintelės paklydėlės. Piemuo avies nepraganė, nuklydo ji pati. Piemens pelną lemia devyniasdešimt devynios, o ne viena avis. Tačiau piemens globa tokia, jog nepaisoma nei naudos, nei pelno. Taip ir jūsų dangiškasis Tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-12-10

Šventumas – vis dar šiuolaikiškas kelias

    Kartais gėdijamės sakyti ar net sau prisipažinti, kad norime būti šventi. O gal visai nenorime? Manome, kad šventumas skirtas tik išrinktiesiems. Šventumas krikščionybės istorijoje suvokiamas kaip krikščioniškojo gyvenimo pilnatvė, pasiekiama ištikimai sekant Kristumi. Kas nenori būti šventas – išbraukia troškimą visur ir visada sekti paskui Kristų. Tikriausiai dėl tikėjimo drungnumo nenorime būti šventieji, nes sekti paskui Kristų ryžtamės tik kai kuriose gyvenimo srityse ir neretai, kaip sakoma, saikingai. Nuo Krikšto dienos tampame Dievo vaikais, nes „Dievas atsiuntė į skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-12-10

Popiežiaus homilija: „Stiprink, Viešpatie, mano silpną tikėjimą!“

Karštai melskime Dievą, kad stiprintų mūsų tikėjimą jo Sūnaus tapimo žmogumi slėpiniu, kurį jau netrukus švęsime per Kalėdas, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos Evangelijoje kalbama apie paralyžiuotojo pagydymą. Jėzus padarė stebuklą, nes matė žmonių tikėjimą (plg. Lk 5, 20). Pradėdamas homiliją popiežius priminė, kad tikėjimo malonės prašymas skamba ir pirmadienio Mišių pradžios maldoje: „Mūsų maldos ir prašymai tepakyla, Dieve, į tavo akivaizdą! Pažadink mūsų širdyse troškimą tau tarnauti ir tyra dvasia švęsti žmogumi skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-12-10

Gruodžio 11 d. minimas Šv. Damazas I, popiežius

Šv. Damazas I (305-384), popiežius, minimas gruodžio 11 d. Šv. Damazas gimė greičiausiai apie 305 m. ispanų kilmės šeimoje. Jis buvo diakonas ispanų Šv. Lauryno bažnyčioje Romoje. 366 m. šv. Damazas išrenkamas užimti Apaštalų Sostą, tačiau jo išrinkimas buvo užginčytas ir šventajam beveik iki gyvenimo pabaigos buvo priešpastatytas antipopiežius. Kaip popiežius Damazas bendravo su vyskupais Atanazu Aleksandriečiu, Bazilijumi Cezariečiu, Ambrozijumi Milaniečiu. Su tokiomis stipriomis asmenybėmis jis buvo labai taktiškas, kantrus ir nusižeminęs. Šv. Damazas veiksmingai pažabojo paskutinius arijonizmo ir apolinarizmo skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-12-10

Advento kelionė su Marija. II Advento savaitė. Pirmadienis

MĄSTYMAS ŠIANDIENOS LITURGIJA ATVEDA MUS į Jėzaus gydymo galių slėpiningą pasaulį. Skaitinys iš Izaijo byloja, kad pavargusios rankos ir nusilpę keliai bus sustiprinti. Atėjęs Dievas išgelbės baimių kupinas širdis, o raišasis šokinės tarytum elnias (Iz 35-6). Kaip Jėzus tai darė, aprašyta Evangelijoje nuostabiame Luko pasakojime apie vyrus, pro stogą nuleidusius neštuvus su paralyžiuotu vyru. Lukas rašo: Matydamas jų tikėjimą, jis tarė: „Žmogau, tavo nuodėmės tau atleistos! (Lk 5, 20) Galbūt prieš tai Jėzus aiškino apie nuodėmę. Kad ir kaip buvo, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-12-09

Šventadienio pamokslas. II advento sekmadienis

Pats Viešpats pirmiausiai nukasa kalnus ir užpildo slėnius, o paskui ir mes imamės darbo, užpildami pasitaikančias mūsų gyvenimo kelyje duobes, lygindami puikybės kalnus, tiesindami klystkelius ir suteikdami laisvę dvasiai. Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui – Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti, kaip parašyta pranašo skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-12-08

II Advento sekmadienis – įžiebiama antroji žvakė

    Kiekvieną Advento sekmadienį įžiebiama žvakė Adventiniame vainike. Laukimo metas. Vilties ilgesys. Žalumos amžinumas. Tikėjimo branda. Meilės glėbys. Žmogiškumo tikrovė. Dievo atėjimas… Tegul žvakės spindesys apšviečia ir kiekvieno mūsų kasdienybės buitį, širdies pasaulį kelyje link palaimintos Kalėdų Nakties… Betliejaus žvakė – Mch 5, 1: „O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį: jo kilmė siekia senų senovę, seniai praėjusius laikus“. Uždegdami antrąją Advento žvakę, mes prisimename savo tikėjimo protėvių giesmę: „Viešpatie, tavasis žodis yra skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-12-08


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt