Pamaldos Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis

      ZARASŲ BAŽNYČIOJE LAPKRIČIO 1 D. (ketvirtadienis) – VISI ŠVENTIEJI Šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val. 16.00 val. Zarasų miesto senosiose kapinėse pamaldos už mirusius Kas pageidaus, kunigai bus pasiruošę pašventinti (palaiminti) ant jūsų artimųjų kapų pastatytus paminklus, jei anksčiau tai nebuvo padaryta. 18.00 val. iškilmingos Vėlinių Šv. Mišios už mirusius Po Šv. Mišių – Gedulinė procesija bažnyčioje. LAPKRIČIO 2 D. (penktadienis) – MALDOS UŽ MIRUSIUS DIENA – VĖLINĖS Šv. Mišios 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Po 12.00 skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-22

Švč. Mergelės Marijos Rožinis

Kas yra Rožinis?  Pirmiausiai tai nepaprasta malda, rožių vainikas Marijai, kuriame telpa viskas – rūpesčiai, džiaugsmai, viltys. Marija yra galinga mūsų užtarėja, todėl Rožinio malda yra tarsi dieviškosios meilės ginklas prieš nuodėmę, blogį ir netvarką. Maldos, kalbamos prieš Rožinį ar jo dalį (jei kalbama tik viena dalis): Atverk, Viešpatie, mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą; apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume, šventuosius slėpinius; nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Amen.   TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-09-30

Šv. Tėvo intencija spalio mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija spalio mėnesiui: kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais;  kad pašvęstieji ir pašvęstosios atgaivintų savo misionierišką uolumą ir būtų tarp vargšų, emigrantų bei tų, kurie neturi balso. Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų spalio mėnesio intencija: už misionierius ir visus krikščionis, kad su misijos džiaugsmu liudytų Evangeliją aplinkoje, kurioje kiekvienas gyvena ir dirba. Naujosios evangelizacijos ŽVAIGŽDE, melski skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-09-30

Spalio 22 d. minimas Šv. Jonas Paulius II, popiežius

  Šv. popiežius Jonas Paulius II (1920-05-18 – 2005-04-02) gimė Vadovicuose (prie Krokuvos, Lenkija), 1938 m. pradėjo literatūros studijas Krokuvos Jogailos universitete, 1939 m. vokiečių naciams okupavus Lenkiją ir uždarius universitetą dirbo akmens kasykloje, vėliau chemijos gamykloje, 1942–1946 m. mokėsi pogrindžio kunigų seminarijoje. Ją baigęs 1946-11-01 buvo įšventintas kunigu, toliau tęsė teologijos studijas Romoje Angelikumo universitete. 1948 m. grįžęs į Lenkiją, dirbo vikaru Krokuvos arkivyskupijos parapijoje, vadovavo studentų sielovadai. 1951 m. studijavo filosofiją Liublino katalikų universitete. 1958-09-28 konsekruotas vyskupu ir paskirtas skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-21

Šventadienio pamokslas. XXIX eilinis sekmadienis

Turime rūpintis, kad mes būtume pirmieji atleisti, pirmieji priimti sergančius, pirmieji pagelbėti stokojantiems, pirmieji nekeršyti padariusiems bloga. Toks elgesys neveda į Jėzaus kairę ar dešinę, bet veda į patį Jėzaus asmenį. Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime“. Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“ Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“ Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-20

Pasaulinė misijų diena – Misijų sekmadienis. Kad Kristaus veidas spindėtų…

Šiandien Bažnyčia mini Misijų dieną. Esame kviečiami savo maldose prisiminti misionierius, taip pat tuos žmones, kurie gyvena ieškodami Kristaus. Galbūt kai kam žodis „misija“ šiandien skamba egzotiškai, nes neretai įsivaizduojame herojiškus misionierių žygius viduramžiais ar pasiaukojamą jų darbą trečiojo pasaulio šalyse. Tačiau taip misijos suprantamos tik siaurąja prasme. Tad šiandien norisi pasvarstyti, kas yra misijos dabar ir kokia jų prasmė mums, Lietuvos krikščionims? Pirmiausia šiek tiek apie Misijų sekmadienį. Šią šventę įvedė popiežius Pijus XI 1926 metais. Ji minima kiekvienų metų skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-20

Pasakojimas sielai. Raštelis

    Aplink centrinę didmiesčio traukinių stotį kasdien ir kasnakt būriuodavosi visuomenės padugnės: benamiai, vagišiai, atvykėliai iš Maroko, jauni narkomanai. Įvairaus plauko tipai. Aiškiai matėsi, kokie jie nelaimingi ir apimti nevilties. Ilgos barzdos, užgesusios akys, drebančios rankos, skarmalai, nešvara. Labiau nei pinigų jiems visiems reikėjo paguodos ir padrąsinimo gyventi, tačiau šiandien šių dalykų mažai iš ko gali gauti. Iš visų išsiskyrė jaunuolis ilgais netvarkingais plaukais. Jis sukinėjosi tarp kitų miesto nelaimėlių taip, lyg turėtų savo asmeninį gelbėjimo ratą. Kai atrodydavo, skaityti toliau…

Paskelbta: 2018-10-20Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt