Šv. Tėvo intencija sausio mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija sausio mėnesiui: kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas, bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.          

Paskelbta: 2019-12-31

Šventadienio pamokslas. III eilinis sekmadienis

Dievo Žodis visuomet gydo. Pirmiausia – mūsų širdis… Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zebulono ir Naftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: „Zebulono žeme ir Naftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano, pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė“. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat! Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-25

Dievo Žodžio sekmadienis

    Apaštališkasis laiškas motu proprio forma APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo   1. „Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus“ (Lk 24, 45). Tai vienas iš paskutinių prisikėlusio Viešpaties gestų prieš jo žengimą į dangų. Jis apsireiškia susirinkusiems mokiniams, laužo su jais duoną ir atveria jiems protą, kad jie suprastų Šventuosius Raštus. Tiems įsibaiminusiems ir nusivylusiems žmonėms jis apreiškia Velykų slėpinio prasmę: būtent, kad pagal amžinąjį Tėvo planą Jėzus turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių, idant paskelbtų atsivertimą skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-25

Sausio 25 d. minimas Šv. Pauliaus, apaštalo, atsivertimas

      Šv. apaštalas Paulius nebuvo iš 12 apaštalų, kuriuos Jėzus išsirinko. Paulius nesutiko Jėzaus jo gyvenimo žemėje metu. Nepaisant to, Paulius visada vaizduojamas kaip antrasis apaštalas šalia šv. Petro. Jis buvo didis Dievo žodžio skelbėjas, nešęs žinią apie Jėzų į visą tuometinį pagonišką pasaulį. Todėl Paulius vaizduojamas su kalaviju, prisimenant šv. Rašto žodžius, kad Dievo žodis yra aštresnis už dviašmenį kalaviją, ir jeigu kalavijas gali perverti kūną, tai Dievo žodis prasiskverbia dar giliau – iki sielos gelmių. Šv. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-24

Sausio 24 d. minimas Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Pranciškus Salezas (1567-1622), vyskupas ir Bažnyčios mokytojas, minimas sausio 24 d. Pranciškus Salezietis žurnalistų globėju tapo ne todėl, kad būtų mynęs laikraščių redakcijų slenksčius (tais laikais buvo neįmanoma!), bet todėl, kad, norėdamas geriau supažindinti su savo idėjomis, jis pasinaudojo tam tikra laikraščio forma. Vos įšventintas kunigu, jis kaip misionierius išvyko į protestantiškus kraštus, tačiau ten nepasiekė beveik jokių rezultatų, nes niekas jo tiesiog nesiklausė. Tad jis sugalvojo savo pamokslus išspausdinti ant skrajučių, kurias pavadino Les Controverses. Jas priklijuodavo prie namų sienų skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-23

Tėvas Stanislovas. Platono patarimas

    Sukūrė Dievas žmogų ir davė jam trijų stygų kankles, tris sielos pajėgas: protą, valią, jausmus. Kodėl tik tris? Mat tik toms trims pajėgoms Jis teikia tris antgamtines paramas – tikėjimą, viltį, meilę. „Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė“ (1 Kor 13,13). Tikėjimo antgamtinė dovana paremia mūsų protą; viltis atgaivina mūsų valią, idant ji nesuglebtų; meilė sušildo mūsų jausmus, kad jie nesustingtų. Jau vien toms trims pajėgoms išugdyti gyvenimas per skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-01-22Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt