GRAUDŪS VERKSMAI

      Zarasų bažnyčioje gavėnios metu  „Graudūs verksmai“  giedami  sekmadieniais prieš Šv. Mišias 9.30 val.      Graudūs verksmai atsirado Lenkijoje XV a. pabaigoje, juos išplatino pranciškonai XVIII a. Į lietuvių kalbą giesmės išverstos apie 1859 m., išplito Seinų vyskupo A. Baranausko atliktas vertimas. Graudūs verksmai giedami gavėnios laiku, ypač sekmadieniais: pirmoji dalis I ir IV gavėnios sekmadienį (ir po jo einančiomis savaitės dienomis), antroji dalis – II gavėnios ir I Kančios sekmadienį, trečioji dalis – III gavėnios ir skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-03-06

KRYŽIAUS KELIAS

      Zarasų bažnyčioje „Kryžiaus kelias“ einamas kiekvieną penktadienį 17.30 val. prieš vakarines Šv. Mišias ir kiekvieną sekmadienį po 12 val. Sumos Šv. Mišių   Keturiolikos sustojimų Kryžiaus kelias gimė XVII a. Ispanijoje. Tai krikščionio troškimas įvertinti Kristaus kančios pamoką ir jos vaisius. Kaip Jeruzalės gatvėse, kurios mena Jėzaus su kryžiumi žingsnius, taip ir visame pasaulyje, eidami Kryžiaus keliu, krikščionys prisiliečia prie Kristaus kančios ir mirties, kartu išpažindami, kad kančia ir mirtis tokiu būdu Viešpaties buvo nugalėta amžiams. Paskelbus skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-03-06

Šv. Tėvo intencija kovo mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija kovo mėnesiui: kad krikščionių bendruomenės, ypač persekiojamos, jaustų Kristaus artumą ir būtų pripažįstamos jų teisės.          

Paskelbta: 2019-03-01

Paskirkite 2% GPM Zarasų parapijos bendruomenei

      Prašome paremti Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapiją – skirti jos veiklai dalį (iki 2 proc.) per mokestinį laikotarpį (t.y. 2018 metus) gautų pajamų mokesčio (2% GPM). Tai atlikti gali tik dirbantys ir pajamas gaunantys asmenys. Užpildytą formą į VMI išsiųsti (internetu ar paštu) būtina iki 2019 m. balandžio 30 d. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Zarasų skyrius. Sėlių a. 22, LT-32110, Zarasai. Detalesnę informaciją skaitykite ČIA      

Paskelbta: 2019-02-23

Kovo 25 d. minimas Viešpaties apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

  VIEŠPATIES APREIŠKIMO Švč. Mergelei Marijai IŠKILMĖ švenčiama kovo 25 d., Lietuvoje, jei pasitaiko per gavėnios sekmadienį, keliama į pirmadienį po jo, jei Didžiąją savaitę ar Velykų aštuondienį, keliama į pirmadienį po Atvelykio. Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai faktas susijęs su Lk 1, 26-38. Apaštalas mums pasakoja, kad, kai Elžbieta buvo šeštame nėštumo mėnesyje, Dievas pasiuntė angelą Gabrielių į Nazaretą, mažą miestelį Galilėjos kalnuose, pas Mergelę Mariją. Marija buvo iš Dovydo giminės, ir buvo išleista už Juozapo iš tos pačios karališkos skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-03-24

Dešimt atsakymų apie pašaukimą į mažesniųjų brolių ordiną

    KUO SKIRIASI BUVIMAS BROLIU NUO DIECEZINĖS KUNIGYSTĖS KELIO? Ieškant savo pašaukimo, svarbu nemaišyti vienuolystės su kunigo pašaukimu. Kunigystė yra sakramentas, o buvimas broliu – Dievui pašvęstojo gyvenimo forma. Diecezinė kunigystė yra tarnavimas parapijose, priklausant vyskupijos jurisdikcijai. Tuo tarpu būti broliu, tai reiškia gyventi Evangelija brolijoje pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio parašytą Regulą ir Mažesniųjų brolių ordino Generalines Konstitucijas. Mūsų ordinas yra popiežiaus teisių vienuolija, pašvęstojo gyvenimo forma, kurios nariai gyvena savo provincijose ir turi savo vyresniuosius. O jau gyvenant skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-03-23

Šventadienio pamokslas. III gavėnios sekmadienis

Susidūrę su liūdnais įvykiais ir nelaimėmis, niekuomet neskubėkime kaltinti Dievo, nepurtykime galvos ir nesitraukime atgal, o priimkime tai, kaip gyvenimo pamokymą tinkamai atlikti tai, kam esame pašaukti. Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: „Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-03-23

Kovo 23 d. minimas Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas

    Šv. Turibijus Mongrovietis (1538-1606), vyskupas, minimas kovo 23 d. Šv. Turibijus gimė Leono provincijoje Ispanijoje. Tapęs teisės profesoriumi buvo paskirtas kaip pasaulietis vadovauti Grenados inkvizicijos teismui. 1580 m. Pilypas II jam patikėjo Limos vyskupiją Peru. Jis priėmė vyskupo šventimus ir išplaukė į Ameriką. Turibijus, bijojęs Dievo, o ne žmonių, uoliai naujino Bažnyčią Peru, ypač naikindamas piktnaudžiavimus ir papiktinimus dvasininkijoje ir gindamas vietinius gyventojus nuo ispanų kolonistų. Jis mirė nuo ligos vieno pastoracinio vizito metu. Visas jo gyvenimas – skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-03-22

Septynių paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas (III): „Moterie, štai tavo sūnus!“

    Mąstyti apie Didįjį penktadienį dera ne tik Didžiąją savaitę. „Didysis penktadienis suformuoja krikščionio egzistencijos dvasinę architektūrą. O Septyni paskutiniai žodžiai apibrėžia Didžiojo penktadienio tikrovę“ – knygoje „Mirtis penktadienio popietę“ rašo Richard John Neuhaus, kviesdamas permąstyti kiekvieną šių žodžių. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save (Jn 19, 26–27). Mums mąstyti apie Jėzų – tai mąstyti apie Mariją. Iš jos Jis skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-03-21Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt