Prasidėjo registracija Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų pamokėlėms

    Kviečiame į ZARASŲ parapijos bažnyčią moksleivius, kurie nori ruoštis Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams.     Pirmajai Komunijai vaikai yra registruojami 9-10 metų amžiaus (nuo 4 klasės), o Sutvirtinimo sakramentui – jaunuoliai turintys 15 metų.   Visus norinčius priimti šiuos Sakramentus prašome pranešti tikybos mokytojoms iki rugsėjo 29 d. Pamokėlės prasideda spalio mėnesį.   Primename, jog vaikai, šiais metais priėmę Pirmąją Komuniją, rugsėjo mėnesį turi lankyti pamokėles ir spalio mėnesį bus įrašomi į Rožinio ir Škaplieriaus draugiją.     skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-09-04

Šv. Tėvo intencija rugsėjo mėnesiui

    Šventojo Tėvo intencija rugsėjo mėnesiui: kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami apsaugoti jūras ir vandenynus.           

Paskelbta: 2019-08-31

Rugsėjo 15 d. minima Švč. Mergelė Marija Sopulingoji

  Kitą dieną po Kryžiaus Išaukštinimo minime Marijos atjaučiančią kančią. Stovėdama po Sūnaus Kryžiumi, ji „skaudžiai kentėjo drauge su savo Viengimiu ir motinos širdimi jungėsi su jo auka, meilingai sutikdama, kad būtų aukojama jos pagimdytoji atnaša“ (Vatikano II, LG 58). Tai dėl itin intymaus Marijos dalyvavimo Jėzaus kančioje ji buvo unikaliu būdu susieta su Jo Prisikėlimo šlove. Jos Paėmimas į Dangų kyla iš jos dieviškosios motinystės, bet dera pabrėžti, kad Marija labiausiai buvo motina Kryžiaus papėdėje: čia jos širdis buvo skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-09-14

Šventadienio pamokslas. XXIV eilinis sekmadienis

Mūsų žmogiški išskaičiavimai sudaro kontrastą nepailstančiai tėvo meilei. Jo širdyje viskas yra skirta meilei. Jis negali nemylėti. Šiam tėvui, mūsų visų Dievui Tėvui, mes visada esame Jo vaikai, dėl kurių Jis padarys viską. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! Radęs su skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-09-14

Rugsėjo 14-ąją minima Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventė

Ši šventė gimė Jeruzalėje. Kai Konstantinas pastatė Šv. Kapo ir Golgotos bažnyčias, jos buvo iškilmingai pašventintos 335 m. rugsėjo 14 dieną. V a. šią šventę švęsdavo rugsėjo 14 d., minint Golgotos bazilikos pašventinimo metines. Ši diena (rugsėjo 14) dar buvo išrinkta ir todėl, kadangi tą dieną buvo atrastas Jėzaus kryžius. Pagal legendą Šv. Elena rado tris kryžius, Jėzaus ir dviejų piktadarių. Prisilietus prie vieno iš jų mirštančiai moteriai ir pagijus, buvo išsiaiškinta, kuris iš trijų kryžių buvo Jėzaus. Ši šventė skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-09-13

Rugsėjo 13 d. minimas Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Šv. Jonas Auksaburnis (344–407), vyskupas, Bažnyčios mokytojas minimas rugsėjo 13 d. Šis vyskupas ir Bažnyčios mokytojas gimė Sirijos Antiochijoje imperijos kariuomenės karininko šeimoje. Jis studijavo retoriką Antiochijoje pas oratorių Libanijų, religiją – pas Diodorą. 369 m. vyskupo Meletijaus buvo pakrikštytas. 374-380 m. Jonas gyveno Antiochijos apylinkės uolose atsiskyrėlio gyvenimą. Pablogėjus sveikatai, jis grįžo į miestą. 386 m. buvo įšventintas kunigu ir pradėjo garsėti savo pamokslais. 389 m. Jonas išrenkamas Konstantinopolio arkivyskupu. Pamoksluose jis kritikavo turtinguosius už vargšų skriaudimą. Tačiau kritikuodamas skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-09-12

Rugsėjo 12 d. minima Švč. Mergelės Marijos vardo šventė

  Viešpats Dievas Mariją labiausiai palaimino iš visų moterų ir taip išaukštino jos vardą, kad jos gyrius niekad neišblės tikinčiųjų širdyse ir lūpose. „Tavo vardas, o Marija, – sako šv. Ambraziejus, – yra gardus balzamas, skleidžiantis malonės kvapą!“ Bet visų pirma Marijos vardas yra išganymo vardas. Šv. Efremas jį vadina Dangaus Raktu. „Vien Marijos vardas, – sako šv. Bernardas, – priverčia sprukti demonus…“ Šis garbingasis Vardas jau buvo gerbiamas ilgą laiką ypatingu kultu kai kuriose krikščionių pasaulio dalyse, kai 1683 skaityti toliau…

Paskelbta: 2019-09-11Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt